Poliittisia toimenpiteitä digihyvinvoinnin edistämiseksi

Suomi tarvitsee rakenteita, jotka seuraavat digitalisaation inhimillisiä vaikutuksia.

Digitaalinen hyvinvointi on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia arjessa, johon digitaaliset laitteet ja palvelut ovat tuoneet hyötyjen lisäksi uusia erityisiä haasteita. Digitalisaatiossa Suomi on ollut muutoksen kärjessä, mutta sen vaikutuksista arkeen ja hyvinvointiin puhutaan vielä vähän. Digitaaliset mediat kehittyvät pitkälti markkinaehtoisesti ja hyvinvointinäkökulma on jäänyt sivuun. Käytössä olevat mittarit ja seuranta eivät anna riittävästi tietoa siitä, miten ruuduilla vietetty aika on yhteydessä hyvinvointiin.

Mediakasvatusseuran, Väestöliiton ja Demos Helsingin yhteinen Digitaalinen hyvinvointi perheissä -hanke on tuottanut uutta tutkimustietoa verkkovälitteisestä yhteydenpidosta kansallisella aineistolla ja koonnut ensimmäisen systemaattisen kansainvälisen tutkimuskatsauksen ruutuajan vaikutuksista perhesuhteissa.

Hankkeen pohjalta julkaistu Policy Brief on luettavissa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sivuilta. Julkaisun ovat laatineet Väestöliiton Anna Rotkirch ja Kristiina Tammisalo.

Julkaisussa suositellaan poliittista ohjausta ja resursointia seuraavien tavoitteiden edistämiseksi:

  • Suomessa kehitettäisiin mittareita ja tutkimusrakenteita, joilla seurattaisiin systemaattisesti digitaalisten teknologioiden käytön yhteyttä kansalaisten hyvinvointiin.
  • Teknologia-ala ottaisi tuotteidensa inhimilliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset paremmin huomioon.
  • Suurten ulkomaisten alustojen voittoja, jotka syntyvät paikallisesti, verotettaisiin Euroopassa kansallisesti ja niiden keräämää dataa saataisiin tutkimuskäyttöön.

Tavoitteet koskevat useita eri politiikkalohkoja. Siitä syystä suosituksena on myös poikkihallinnollisen ja poliittisesti riippumattoman Digitaalisen hyvinvoinnin ja teknologisen kehityksen neuvoston perustaminen tavoitteiden edistämiseksi.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta on tukenut Digitaalinen hyvinvointi perheissä-hanketta.