TYÖPAJA 4: OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN

Nuorilla on asiaa!

Tietoa työpajan vetäjälle:

Tämä työpajamateriaali sisältää ohjeet lämmittelyharjoitukseen sekä 3 – 4 tehtävään, joissa työskennellään pääsääntöisesti pienryhmissä tai pareittain. Jotkut tehtävistä soveltuvat myös yksin työskentelyyn. Materiaalista löytyy myös jäähdyttelyosio, joka on muistion muotoon laadittu kiteytys työpajan keskeisimmistä opeista ja asioista, joita työpajasta tulisi jäädä mieleen. Työpajan vetäjä voi hyödyntää tätä lopuksi, kun on aika vetää yhteen työpajan kokonaisantia ja kerrata opittua.

Työpajan rakenne voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

 • Lämmittely (15 min)
 • 2 – 3 tehtävää (1 tehtävä/ 45 min)
 • Jäähdyttely (15 min)

Työpajan vetäjä voi palastella tehtäviä ja poimia niistä käyttöönsä sopivimmat juuri omalle ryhmälleen.

Materiaalista löytyvillä lisätehtävillä voidaan korvata jokin yksittäinen tehtävä tai täydentää työpajaa. Materiaalin loppuun on myös kerätty muutamia hyödyllisiä linkkejä, joista työpajan vetäjä voi hakea halutessaan lisää tietoa ja tukea.

Tehtävien yksityiskohtaiset ohjeet aukeavat, kun painat + Avaa tehtävän ohjeet -linkkiä. Voit myös ladata työpajan ohjeet PDF-tiedostona itsellesi alla olevasta linkistä.

Lataa työpajan ohjeet (PDF-tiedosto)

Alustus:

Yksi olennainen kansalaistaito on tietää, kuinka vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin ja osallistua yhteiskunnan toimintaan. On tärkeää kannustaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan (heille mieluisalla tavalla) asioihin sekä muistuttaa, että tekojen ei tarvitse olla suuria – muutoksia voi saada aikaan pienilläkin toimilla. Positiiviset kokemukset omien tekojen vaikutuksista vahvistavat toimijuuden tunnetta ja uskoa omiin kykyihin, mikä tukee myös hyvinvointia.

Tässä työpajassa harjoitellaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja mediakasvatuksen näkökulmasta sekä vahvistetaan nuorten uskoa omiin mahdollisuuksiin muuttaa maailmaa.

Lämmittely

Maailma vuonna 2050?

Visioidaan tulevaisuutta ja maailmaa vuonna 2050! Minkälaisia muutoksia nuoret toivoisivat, että maailmassa olisi tapahtunut vuoteen 2050 mennessä? Onko ilmastonmuutos saatu kuriin? Asummeko ekotaloissa? Lentävätkö lentokoneet biokaasulla? Nuoret saavat leikitellä ajatuksilla ja heittää visioitaan unelmiensa maailmasta vuonna 2050.

Lauseet voidaan kerätä post-it lapuilla seinälle tai harjoituksessa voidaan hyödyntää jotain digitaalista sovellusta, jossa kaikki voivat kirjoittaa nimettömästi viestejään yhteiselle digitaululle.

Katsotaan lopuksi, minkälaiselta nuorten unelmien maailma vuonna 2050 näyttäisi. Voitte tarkastella, korostuuko visioissa esimerkiksi jokin tietty teema tai aihe erityisesti.

Työpajatehtävät

1. Omalla alalla kaikki hyvin?

Tarkastellaan omaa ammattialaa ja alan ajankohtaisia asioita vaikuttamisen näkökulmasta.

Materiaalit: Post-it lappuja, suunnittelupaperia ja kyniä. Lisäksi tehtävässä tarkastellaan verkkomediasisältöjä (kuten verkkoartikkeleita), joten nuoret tarvitsevat myös tietokoneita.

 1. Opettaja/ohjaaja ohjeistaa nuoria etsimään mediasta (etenkin verkkolehdistä ja -artikkeleista), minkälaisia ongelmakohtia ja haasteita heidän omalla ammattialallaan (mediasisältöjen perusteella) on.
 2. Opettaja/ohjaaja jakaa nuoret pienryhmiin tai pareihin ja jakaa nuorille post-it lappuja, joille nuoret kirjoittavat artikkeleista ja mediasisällöistä huomioitaan. Laput kerätään taululle/seinälle. Tehtävä voidaan tehdä myös digitaalisella alustalla.
 3. Käydään yhdessä läpi, minkälaisia havaintoja ja huomioita nuoret ovat tehneet.
 4. Nuoret saavat tämän jälkeen pohtia ratkaisu- ja parannusehdotuksia oman alansa solmukohtiin. Nuoret voivat itse valita mihin alan haasteeseen tarttuvat.
 5. Tämän jälkeen pienryhmien/parien tulee miettiä vielä lyhyesti, miten he voisivat hyödyntää mediaa asian ratkaisemiseksi tai tilanteen parantamiseksi. Voisiko tapa olla esimerkiksi:
  – kantaaottava somepostaus/video
  – lyhyt mielipidekirjoitus/yleisönosastoteksti
  – sähköpostipalaute
  – meemi aiheesta
  – jotain muuta?
 6. Käydään lopuksi läpi kunkin parin/ryhmän ehdotukset ja ideat. Suunnitelmat voidaan myös toteuttaa joskus myöhemmin ja/tai kerätä esimerkiksi galleriaksi yhteiselle digialustalle.

2. Mediatuotos itselle tärkeästä aiheesta

Mediasisältöjen tekeminen ja medioihin osallistuminen voi parhaimmillaan kasvattaa nuoren kokemusta omasta kyvykkyydestään sekä edistää hyvinvointia ja aktiivista toimijuutta yhteisöissä. Tässä harjoituksessa nuoria kannustetaan ja tuetaan tuottamaan ja tekemään mediatuotos, joka pyritään julkaisemaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai valtamediassa (tähän tulee kuitenkin saada nuoren suostumus sekä alle 18-vuotiailta vanhempien lupa).

Huom! Tähän tehtävään voi varata tarvittaessa enemmän aikaa (esim. 2 x 45 min).

Materiaalit: Tarvittavat työkalut mediatuotoksen tuottamiseen (riippuen mediatuotoksen muodosta), kuten älypuhelin videon/kuvien ottamiseen ja muokkaamiseen, äänitystyökalu podcastin tekoon, tekstinkäsittelyohjelma kirjoittamiseen, jne.

Opettaja/ohjaaja voi etukäteen neuvotella esimerkiksi kirjaston, paikallislehden tai -median kanssa yhteistyöstä, jossa nuoret tuottavat mediateoksia julkaistavaksi. Teokset voidaan myös julkaista (niiden muodosta riippuen) esimerkiksi somessa, koulun aulassa, nuorisotilassa, koulun blogissa jne.

 1. Opettaja/ohjaaja ohjeistaa nuoria tuottamaan mediateoksen heitä kiinnostavasta tai heille tärkeästä aiheesta. Tuotoksen voi tehdä yksin tai pareittain. 
 2. Mediateoksella tulee olla aihe ja tavoite. Nuoria voi ohjeistaa miettimään ennen teoksen tuottamista seuraavia kysymyksiä:
 • Mikä on teoksen aihe?
 • Miten teoksen toteutat? Mitä työkaluja/välineitä tarvitset?
 • Mitä haluat teoksellasi sanoa (ns. pääviesti)?
  → Esimerkki: Haluatko esittää oman näkemyksesi/mielipiteesi jostain asiasta? Kertoa vaikuttavan tarinan? Tarjota viihde-elämyksen? Haluatko vaikuttaa johonkin asiaan teoksellasi? 

Mediateos voi olla esimerkiksi:

 • podcast tai kuunnelma
 • valokuva, kuvasarja/-kollaasi tai video
 • meemi tai sarjakuva
 • posteri
 • mielipidekirjoitus, blogipostaus tai artikkeli
 • somejulkaisu jne.

  3. Opettaja/ohjaaja antaa nuorille vapaat kädet mediateoksen tuottamiseen. Lopuksi teokset pyritään julkaisemaan/laittamaan esille (nuorten ja alle 18-vuotiaiden vanhempien suostumuksella). 

3. Minulla on asiaa!

Joskus asioiden kirjoittaminen ja sanoittaminen auttaa hahmottamaan paremmin ongelmia ja keksimään niihin ratkaisuja. Tässä harjoituksessa harjoitellaan kantaaottavan tekstin kirjoittamista ja omien ajatusten sanoittamista auki. Kirjoitustyön alkuun pääsemistä helpottavat lauseet, joita nuoret voivat jatkaa.

Materiaalit: Kynä ja paperia. Harjoitus voidaan tehdä myös digitaalisesti.

 1. Opettaja/ohjaaja ohjeistaa nuoria miettimään omaa elinympäristöään ja arkeaan koskettavan epäkohdan, johon he haluaisivat muutoksen. Asia voi liittyä esimerkiksi seuraaviin asioihin:
  – koulun aulatilojen viihtyvyys tai kouluruoka
  – nuorille tarkoitetut vapaa-ajan mahdollisuudet ja hengailutilat
  – paikkakunnan harrastusmahdollisuudet
  – nuorille suunnatut tapahtumat jne.
 2. Opettaja/ohjaaja pyytää nuoria jatkamaan seuraavia lauseita. Opettaja/ohjaaja voi esimerkiksi tulostaa lauseet paperille nuorille tai jakaa linkin jaettuun Word-asiakirjaan, jossa lauseet ovat.
 • Minun mielestäni on kummallista/väärin/erikoista, että…
 • Mielestäni… Siksi asia tarvitsee muutoksen. 
 • Mitä tästä seuraisi, on että…
 • Jotta muutos voisi tapahtua, tarvitaan…
 • Se, mitä minä itse voin asian eteen tehdä, on…
 • Suurimpia esteitä tälle muutokselle on…
 • Olen kuitenkin sitä mieltä, että asian muuttaminen kannattaa, koska…

  Harjoitus voidaan tehdä myös niin, että nuoret miettivät, minkälaisen viestin he haluaisivat välittää esimerkiksi seuraaville henkilöille:

  Minkälaisen viestin haluaisit välittää:

 • Jollekin kansanedustajalle?
 • Presidentille?
 • Seuraamallesi somevaikuttajalle?
 • Kotikaupunkisi/-kuntasi päättäjille?
 • Kotikaupunkisi/-kuntasi nuorisovaltuustolle?
 • Oppilaitoksesi rehtorille?
 • Lähikaupan kauppiaalle?
 • Yritykselle, jonka tuotteita/palveluita käytät/ostat?
 • Jollekin muulle?

  3. Harjoituksen tuotokset voidaan (nuorten ja alle 18-vuotiaiden vanhempien suostumuksella) julkaista oppilaitoksen somessa tai verkkosivulla. Tuotokset voidaan myös koota esimerkiksi seinälle tai digitaaliseen ympäristöön.

Jäähdyttely

Työpajan lopetus ja yhteenveto

Työpajan lopuksi opettaja/ohjaaja voi vetää yhteen työpajan keskeisimpiä sisältöjä ja tärkeimpiä oppeja.

 • Media tarjoaa tänä päivänä erinomaisen kanavan vaikuttaa. Nykyään on helppoa myös osallistua erilaisiin digitaalisiin kansalaisraateihin, tutustua verkossa samanmielisiin ihmisiin ja eri kansalaisvaikuttamisen muotoihin sekä harrastaa someaktivismia.
 • Vaikuttaa voi monella eri tavalla, eikä teon tarvitse olla edes iso. Jo omilla valinnoilla voi vaikuttaa asioihin tai vaikkapa sillä, että toimii hyvänä esimerkkinä.
 • Vaikuttaa voi myös yhdessä muiden kanssa. Sitä paitsi, porukassa kaikki on yleensä mukavampaa (ja vaikuttavampaa)!
 • Omaa elämää koskettavien ja itselle tärkeiden asioiden edistäminen voimaannuttaa sekä lisää merkityksellisyyden ja hallinnan tunnetta, mikä taas tukee hyvinvointia. Vaikuttaminen ja osallistuminen siis kannattaa monestakin syystä.
 • Jokainen voi löytää itselleen mieluisan tavan vaikuttaa ja osallistua. Jos ei vielä tiedä, mikä tuo tapa voisi olla, kokeilemalla se selviää.
 • Tärkeä muistutus: Tulevaisuuteen on mahdollista vaikuttaa!

Lisätehtäviä

1. Vaikuta median välityksellä

Uutismedian liiton 10 tapaa vaikuttaa median välityksellä -opas antaa käytännön vinkkejä siihen, miten hyödyntää mediaa vaikuttamisen välineenä. Opas on suunnattu yläkouluun ja toiselle asteelle. Oppaasta löytyy tietoa, työkaluja ja tehtäviä, joita voi hyödyntää nuorten kanssa. Opas löytyy täältä: 10 tapaa vaikuttaa median välityksellä -opas – Uutismediakasvatus

2. Oma ääni esiin!

Osana Tampereen yliopiston, Aikakausmedian ja Sanomalehtien Liiton Nuoret estradille -yhteishanketta tuotettu Nuoret estradille #1 Äänenavaus -materiaali antaa käytännön työkaluja mediakasvatukseen. Materiaali tarjoaa konkreettisia välineitä kansalaiseksi kasvattamiseen, monilukutaidon harjoitteluun ja itseilmaisun kehittämiseen niin, että nuori löytäisi oman äänensä yhteiskunnassa. Tutustu materiaaliin ja valmiisiin harjoituksiin täällä: Nuoret estradille #1 Äänenavaus

Materiaali on tuotettu Mediakasvatusseuran Monilukutaitoa vahvistamassa -hankkeessa, joka on rahoitettu Opetushallituksen Lukuliike-ohjelmasta.

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi