TYÖPAJA 3: KUVANLUKUTAITO JA TUOTTAMINEN

Tarinoiden ja kuvien vaikutus

Tietoa työpajan vetäjälle:

Tämä työpajamateriaali sisältää ohjeet lämmittelyharjoitukseen sekä 3 – 4 tehtävään, joissa työskennellään pääsääntöisesti pienryhmissä tai pareittain. Jotkut tehtävistä soveltuvat myös yksin työskentelyyn. Materiaalista löytyy myös jäähdyttelyosio, joka on muistion muotoon laadittu kiteytys työpajan keskeisimmistä opeista ja asioista, joita työpajasta tulisi jäädä mieleen. Työpajan vetäjä voi hyödyntää tätä lopuksi, kun on aika vetää yhteen työpajan kokonaisantia ja kerrata opittua.

Työpajan rakenne voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

 • Lämmittely (15 min)
 • 2 – 3 tehtävää (2 – 3 x 45 min)
 • Jäähdyttely (15 min)

Työpajan vetäjä voi palastella tehtäviä ja poimia niistä käyttöönsä sopivimmat juuri omalle ryhmälleen.

Materiaalista löytyvillä lisätehtävillä voidaan korvata jokin yksittäinen tehtävä tai täydentää työpajaa. Materiaalin loppuun on myös kerätty muutamia hyödyllisiä linkkejä, joista työpajan vetäjä voi hakea halutessaan lisää tietoa ja tukea.

Tehtävien yksityiskohtaiset ohjeet aukeavat, kun painat + Avaa tehtävän ohjeet -linkkiä. Voit myös ladata työpajan ohjeet PDF-tiedostona itsellesi alla olevasta linkistä.

Lataa työpajan ohjeet (PDF-tiedosto)

Alustus:

Mediassa vaikutetaan katsojiin monin eri keinoin. Monet vaikuttamisen tavat ovat peräisin tarinankerronnan perinteestä ja elokuvien keinoista herättää katsojan mielenkiinto ja tunteet. Vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa seuraa pitkälti samoja tapoja.

Työpajassa perehdytään erilaisiin vaikuttamisen keinoihin, pohditaan videoiden tarinallisuutta sekä somekuvien luomia mielikuvia ja tulkinnallisuutta.

Lämmittely

Sanapilvi

Katsotaan, mitä ajatuksia ja mielikuvia sana ”vaikuttaminen” tuo mieleen!

Opettaja/ohjaaja pyytää nuoria pohtimaan: ”Mitä sinulle tulee mieleen sanasta vaikuttaminen?”

Tässä harjoituksessa voidaan käyttää sanapilvisovellusta, jossa opiskelijoiden vastaukset muodostavat sanapilven. Nuoret voivat kirjoittaa ajatuksiaan myös digitaaliselle taululle tai opettaja/ohjaaja voi toimia nuorten ajatusten kirjurina. Harjoituksessa voidaan hyödyntää myös post-it lappuja. Toteutustapoja on siis useita.

Harjoituksen lopuksi ohjaaja/opettaja voi vetää lankoja yhteen ja viritellä ryhmässä keskustelua aiheesta.

Työpajatehtävät

1. Miten meihin vaikutetaan?

Tarkastellaan median vaikuttamiskeinoja lyhyen videon avulla.

Materiaalit: Video (linkki alla), miellekartta (linkki alla) ja kyniä. Miellekartta voidaan myös piirtää itse.

Video: Miten meihin vaikutetaan? (2,5 min)
Miten meihin vaikutetaan -miellekartta (PDF)

 1. Katsotaan yhdessä video Miten meihin vaikutetaan?
 2. Opettaja/ohjaaja jakaa kaikille miellekarttapohjat (voidaan piirtää myös itse).
 3. Katsotaan video uudestaan ja kerätään miellekarttaan erilaisia vaikuttamisen keinoja. 
 4. Käydään opettajan/ohjaajan kanssa lopuksi tehtävä läpi ja tarkastellaan yhdessä, mitä vaikuttamisen keinoja videosta löytyi ja puuttuiko tehtyjen huomioiden joukosta jotain oleellista.

2. Vaikuttamisen keinot -bingo

Mainokset ovat erinomainen esimerkki siitä, miten tarinankerronnan keinoilla pyritään vaikuttamaan ihmisten tunteisiin ja sitä kautta päätöksiin. Harjoituksessa tutustutaan tarinallisuuteen mainosvideoissa.

Materiaalit: Esimerkkejä mainosvideoista, bingopohjat (linkki alla) ja kyniä. Bingopohjat voidaan myös piirtää itse.

Vaikuttamisen keinot -bingo (PDF) (tiedostossa 3 erilaista bingopohjaa)

Tehtävä voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla (ohjeet A ja B). Ensiksi kuitenkin käydään läpi yhdessä Vaikuttamisen keinot -bingossa olevat asiat läpi ja varmistetaan, että nuoret tietävät, mitä kullakin vaikuttamisen keinolla tarkoitetaan.

Tukea ja apua asioiden taustoittamiseen löytyy esimerkiksi Medialukutaito ja vaalivaikuttaminen -materiaalista sekä Miten meihin vaikutetaan? -videosta.

A)

 1. Opettaja/ohjaaja on etsinyt valmiiksi mainosvideoita (esimerkiksi YouTubesta). 
 2. Katsotaan opettajan/ohjaajan valitsemat videot. Opettaja/ohjaaja jakaa ryhmille yhden bingopohjan. Nuorten tehtävä on rastittaa bingosta ne vaikuttamisen keinot, joita videossa esiintyy. Kun bingoon muodostuu täysi rivi, tulee huutaa BINGO.

Esimerkkejä mainosvideoista:
Fazerin Sininen – Chase the Taste
Instrumentarium – Naisen katse tv-mainos

Esimerkkejä harjoituksen jälkeen nuorille esitettävistä kysymyksistä ja keskustelunavauksia:

 • Oliko tehtävä helppo?
 • Oletko ajatellut näitä asioita katsellessasi mainoksia?
 • Mikä mainoksessa tuntui eniten vetoavan sinuun / mikä mainoksessa tuntui houkuttelevalta?

B)

 1. Opettaja/ohjaaja pyytää nuoria etsimään heidän mielestään vaikuttavia/hauskoja/tunteita herättäviä/ärsyttäviä mainosvideoita verkosta. 
 2. Opettaja/ohjaaja jakaa nuorille bingopohjat. Nuoret saavat nyt havainnoida ja tarkastella, mitä eri vaikuttamisen keinoja heidän valitsemassaan mainosvideossa esiintyy.
 3. Lopuksi katsotaan videot yhdessä. Tämän jälkeen nuoret saavat kertoa, mikä teki heidän valitsemastaan videosta vaikuttavan.

3. Mainoksen tekeminen omasta ammattialasta

Vaikuttavan mediaesityksen tuottaminen on arvokas mediataito, josta voi olla hyötyä niin opinnoissa kuin työelämässäkin. Tässä tehtävässä harjoitellaan vaikuttavan mainoksen tekemistä omasta ammattialasta.

Huom! 45 min on melko lyhyt aika tämän tehtävän suorittamiseen. Tehtävää voidaan jatkaa tarvittaessa toisella oppitunnilla (esimerkiksi valmiit videot voidaan katsoa myöhemmin).

Materiaalit: Videon kuvaamiseen (ja mahdolliseen editoimiseen) tarvittava laite, esimerkiksi älypuhelin tai tablet-tietokone.

 1. Opettaja/ohjaaja jakaa nuoret 3 – 4 hlön pienryhmiin. Tarkoituksena on tehdä mainos omasta ammattialasta. Mainos kuvataan mielellään ja ensisijaisesti koulun laitteilla (esim. älypuhelin, tablet-tietokone tmv.), mutta video voidaan kuvata myös jonkun ryhmäläisen omalla puhelimella.

 2. Opettaja/ohjaaja antaa tehtäväohjeistuksen nuorille. Videot katsotaan lopuksi yhdessä tai niin, että jokainen ryhmä näyttää oman videonsa yhdelle toiselle ryhmälle. Videoiden katsomisen aikana nuoria voi ohjeistaa etsimään videoista erilaisia vaikuttamisen keinoja.

Tehkää lyhyt muutaman otoksen video, jossa esittelette omaa ammattialaanne tekemisen kautta. Voitte laatia mainoksen esimerkiksi jostain oman ammattialanne työpaikasta, opiskelupaikasta tai yrityksestä/organisaatiosta.

Koettakaa miettiä aiemmissa tehtävissä tutuksi tulleiden vaikuttamisen keinojen kautta, miten voisitte lisätä mainoksenne vaikuttavuutta. Aikaa videoiden kuvaamiseen on 30 – 45 minuuttia.

Esimerkkejä:
Esittelyvideo Etelä-Savon ammattiopistosta
Juhla Mokka -mainokset

4. Mitä somekuvat eivät kerro

Somekuvat eivät aina kerro koko totuutta ja esittävät todellisuudesta vain yhdenlaisen version. Emme esimerkiksi tiedä, mitä kuvan ympärillä tapahtuu tai minkälaisia tunteita kuvaajalla on tilanteessa ollut. Lisäksi kuviin liittyy aina tulkintaa. Vedämme kuvista helposti yksinkertaistettuja johtopäätöksiä. Tässä harjoituksessa pohditaan somekuvien tulkinnallisuutta ja sitä, mitä kuvat eivät kerro.

Materiaalit: Mmiisasin YouTube-video (linkki alla) sekä tietokoneet kuvahakua ja yhteisen digitaalisen alustan käyttöä varten.

Video: Mmiisas: Paljastukset Instagram-kuvien takaa 4 (6,5 min)

 1. Katsotaan tubettaja Miisan (@mmiisas) video, jossa hän paljastaa asioita Instagram-kuviensa takaa. Opettaja/ohjaaja voi myös itse etsiä vastaavanlaisen videon tai blogipostauksen, jossa paljastetaan faktoja somekuvien taustoista.

  Videon jälkeen ryhmässä voidaan keskustella, jos se tuntuu luontevalta, mitä ajatuksia video herätti. Yllättivätkö Miisan paljastamat asiat?

 2. Seuraavaksi nuoret saavat etsiä itsenäisesti, pareittain tai pienryhmissä ilmaisesta kuvapankista tilannekuvan. Nuoret voivat ottaa kuvan myös itse puhelimellaan tai käyttää jotain valmista puhelimestaan löytyvää tilannekuvaa.
  Opettaja/ohjaaja voi myös halutessaan ohjeistaa, että tilannekuvan tulee liittyä jollain tapaa nuorten opiskelemaan ammattialaan.
 3. Kuvat kerätään ohjaajan/opettajan ohjeistuksella yhteiseen digitaaliseen ympäristöön, jossa kaikki pääsevät tarkastelemaan kuvia. Kuvat numeroidaan.
 4. Jokainen nuori valitsee muiden kuvista vähintään kaksi kuvaa, joille hän luo lyhyen taustatarinan omien näkemystensä ja tulkintojensa pohjalta esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:
   – 
  Mitä kuvassa tapahtuu?
  – Missä kuva on otettu?
  – Mitä ennen kuvan ottoa on tapahtunut?
  – Jos kuvassa näkyy ihminen/ihmisiä, mitä hän ajattelee?
  – Mitä kuvassa ei näy?

 5. Käydään lopuksi opettajan/ohjaajan johdolla läpi niin monta kuvaa kuin ehditään. Opettaja/ohjaaja valitsee esimerkiksi kuvan 1 ja kaikki, jotka ovat tulkinneet kyseistä kuvaa, kertovat oman versionsa. Tarinat voidaan koota myös yhteiselle digialustalle, jossa kaikki pääsevät lukemaan erilaisia taustoituksia ja tulkintoja tilannekuville.

Lopuksi

Ohjaajan/opettajan on hyvä nostaa harjoituksen lopuksi vielä esiin, kuinka paljon kuviin liittyy tulkinnallisuutta ja kuinka paljon jokaisen oma ajatusmaailma vaikuttaa kuvien tulkintaan.

Lisäksi tähdennetään, kuinka paljon kuviin liittyy asioita, joista kuvan katsoja ei välttämättä tiedä. Jo pelkällä kuvan rajauksella tai kuvakulmalla voidaan “huijata” katsojaa, vaikka kuvaa ei edes muokattaisi erikseen muokkaustyökalulla.

Vinkki! Lisää asiaa ja tehtävää nuorille aiheesta täällä:
Kuvanlukutaito ja tuottaminen: Rajauksella on merkitystä

Jäähdyttely

Työpajan lopetus ja yhteenveto

Työpajan lopuksi opettaja/ohjaaja voi vetää yhteen työpajan keskeisimpiä sisältöjä ja tärkeimpiä oppeja.

 • Videot ja valokuvat ovat mediateoksia, joissa asiat esitetään aina tietystä näkökulmasta. Valokuvan/videon tekijän valinnat vaikuttavat siihen, mitä kuvassa/videossa näkyy ja minkälaisena todellisuus näyttäytyy. 
 • Kuvia ja videoita rajaamalla, valotusta ja kuvakulmaa muuttamalla on mahdollista esittää asioita hyvinkin eri tavalla.
 • Mainoksissa ja markkinointisisällöissä käytetään tehokkaasti monia vaikuttamiskeinoja, jotka vetoavat tunteisiimme. Näistä vaikuttamiskeinoista on hyvä olla tietoinen, jotta tunteet eivät täysin ohjailisi toimintaamme ja saisi meitä toimimaan harkitsemattomasti.
 • Kuvia ja videoita katsoessa on hyvä tiedostaa, että kuvan/videon ulkopuolelle jää paljon asioita, joista katsoja ei voi tietää. Etenkin somessa muille halutaan näyttää usein vain elämän satunnaisia kohokohtia (vieläpä usein filttereillä ehostettuna). Ei siis kannata vertailla omaa elämää muiden somesisällöissä näkyvään arkeen, joka on usein hyvin harkittu, rajattu ja kaunisteltu versio todellisuudesta.

Lisätehtäviä

1. Meemien voima

Meemit ovat osa nuorten media-arkea. Niiden avulla kommentoidaan arkisia tapahtumia kavereille, kerrotaan mielipiteitä ja osallistutaan merkitysten kierrättämiseen. Usein ajatellaan, että meemit ovat ”vain” hauskoja – juuri meemien arkisuuden vuoksi niiden vaikuttavuutta ja puhuttelun keinoja ei ehkä usein tule mietittyä. 

Verkkotehtävien puolelta löytyvä Meemien voima -tehtäväkokonaisuus ohjaa pysähtymään meemien äärelle, keskustelemaan niiden vaikuttavuuden keinoista ja jakamaan omaa meemiarkea muiden kanssa.

Tutustu materiaaliin ja tarkempiin ohjeisiin: Meemien voima – Mediakasvatusseura ry

2. Tuota ja tulkitse

Mediakasvatusseuran Tuota ja tulkitse – avaimia mediasisältöjen ja oman mediailmaisun analyysiin -materiaalin tavoitteena on tukea medialukutaidon ja mediakriittisyyden harjoittelua.

Työkalu ohjaa mediasisältöjen kriittiseen arviointiin sekä niiden vastaanottamisen ja kuluttamisen että tuottamisen ja levittämisen näkökulmista. Työkalun aktivoivat kysymykset toimivat mitä tahansa mediasisältöä tai -viestiä analysoitaessa. Sen avulla voi tutkia esimerkiksi uutista, elokuvaa, meemiä, aikakauslehteä, kommenttia nettipalstalla, blogitekstiä tai YouTube-videota.

Tutustu materiaaliin ja tarkempiin ohjeisiin: Tuota ja tulkitse – Mediakasvatusseura ry

3. Vastamainos

Vastamainoksessa tekijä muuttaa mainoksen sanomaa muokkaamalla alkuperäistä kuvaa, logoa tai tekstiä. Usein vastamainos ottaa melko suoraankin kantaa johonkin brändiin tai ilmiöön. Vastamainoksia voidaan tehdä hyvin monenlaisista aiheista ja erilaisilla tekniikoilla.

Vinkkejä, ideoita ja inspiraatiota sekä tukea löytyy Eetti ry:n Medialukutaitoa vastamainoksista materiaalista: Medialukutaitoa vastamainoksista

Kannattaa tutustua myös Eetin Opettajan materiaaliin, josta löytyy tietoa, valmiita tehtäviä ja työpajamalleja kuluttamiseen ja mainontaan liittyen: Kuluttaminen ja mainonta – Opettajan materiaalit

Materiaali on tuotettu Mediakasvatusseuran Monilukutaitoa vahvistamassa -hankkeessa, joka on rahoitettu Opetushallituksen Lukuliike-ohjelmasta.

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi