REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

(Tutkimusmatka mediataitoihin – tämän päivän mediailmiöistä huomisen mediataitoja -hanke)

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi.

Selosteen on tarkoitus kertoa siihen tutustuvalle henkilölle, mitä tietoja ko. rekisteriin on kerätty, missä tarkoituksissa niitä käytetään, kenelle tietoja luovutetaan, miten ne arkistoidaan ja hävitetään. Selosteessa kuvataan myös sitä, miten rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu. Selostetta päivitetty 9.6.2022.

Rekisterinpitäjä: Mediakasvatusseura ry
Yhteystiedot: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki, puh 050 5511 088
Yhteyshenkilö: Reetta Haverinen (koulutussuunnittelija, Mediakasvatusseura ry)
Rekisterin nimi: Mediakasvatusseura ry:n Tutkimusmatka mediataitoihin – tämän päivän mediailmiöistä huomisen mediataitoja -hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat

REKISTERIN TIETOSUOJASISÄLTÖ

Hankkeeseen osallistuvilta kerätään seuraavanlaisia tietoja:

 • Koulutuksiin ilmoittautumisen yhteydessä kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, työskentelypaikkakunta, taustaorganisaatio ja tehtävänimike. Lisäksi rahoittajalle kerätään ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat osallistujatiedot: työskentelymaakunta, äidinkieli, sukupuoli, missä ensisijaisesti työskentelee (esim. varhaistakasvatus, perusopetus, lukio ym.), työkokemus alan tehtävistä, koulutusala, työtehtävä ja ikä.
 • Koulutuksiin osallistuvilta koulutuksen järjestämisen ja sisältöjen kannalta tarpeellisia tietoja työkokemuksesta, lähtötasosta ja mediakasvatusosaamisesta. Lisäksi kerätään arviointitietoa oman ammatillisen osaamisen tasosta ja kehittymisestä sekä koulutusten sisältöjen ja toimintatapojen kiinnostavuudesta, tarkoituksenmukaisuudesta ja toimivuudesta.
 • Sosiaalisessa mediassa sekä viestintä- ja työskentelyalustoissa toimiviin suljettuihin ryhmiin liittyviltä Mediakasvatusseura ei kerää tietoja. Tiedot voivat kuitenkin olla näkyvissä muille sovelluksen käyttäjille.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

 • Koulutuksiin ilmoittautuneiden henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin: tiedotus, koulutusmateriaalin jakaminen, koulutusten järjestäminen, palautteen kerääminen sekä hankkeen tilastolliset ja hallinnolliset tarpeet.
 • Koulutuksiin osallistuvilta kerättyä arviointitietoa hyödynnetään koulutusten sekä Mediakasvatusseuran toiminnan vaikuttavuuden arviointiin ja kehittämiseen. Anonymisoinnin jälkeen dataa voidaan hyödyntää yksittäisten opinnäytetöiden tekoon Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti.
 • Koulutusten tiedotuslistalle liityttäessä kerättyjä henkilötietoja käytetään tiedottamiseen.
 • Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvilta osallistujakohtaisilla seurantalomakkeilla kerättyjen tietojen perusteella valvotaan hankkeiden tavoitteiden toteutumista sekä toimenpiteiden kohdentumista hankkeen varsinaisiin kohderyhmiin.
 • Verkossa toimiviin suljettuihin ryhmiin osallistuvien henkilötietoja käytetään koulutuksen ja hankkeen aikaiseen yhteydenpitoon.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Tiedot rekisteriin saadaan toimintaan osallistuvien itsensä ilmoittamina.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

 • Sähköisesti kerätyt tiedot tallentuvat palveluntarjoajan (Creamailer, Google, Teachable) palvelimille.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä erikseen mainitut osallistujatiedot välitetään koulutuksen rahoittajalle, Opetushallitukselle.
 • Anonymisoitua hankkeen osallistumiseen ja arviointiin liittyvää dataa voidaan luovuttaa yksittäisten opinnäytetöiden tekijöille. Tällaisissa tilanteissa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) tutkimuseettisiä periaatteita.
 • Muuten tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 • Sähköisesti kerätyt henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Aineistoa voi olla väliaikaisesti manuaalisessa muodossa Mediakasvatusseuran työntekijän työhuoneessa.
 • Sähköinen henkilörekisteri koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvista sekä uutiskirjeen tilaajista sijaitsee käyttäjätunnuksin suojatussa palveluntarjoajan tietokannassa.

TIETOJEN ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

 • Koulutukseen ilmoittautuneiden henkilötietoja säilytetään Mediakasvatusseuran toiminnan vaikutusten arviointia edellyttävää yhteydenpitoa varten korkeintaan 24 kk ajan. Yhteystiedot säilytetään hankkeen päättymisen jälkeen tulevista tapahtumista tiedottamista varten, jos henkilö on erikseen antanut siihen luvan. Henkilö voi peruuttaa tiedotuksen kutsujen yhteydessä olevasta linkistä, jonka jälkeen tiedot poistetaan palveluntarjoajan tietokannasta.
 • Arviointikyselyiden anonymisoitu data säilytetään sähköisessä muodossa hyvien tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti.
 • Verkossa toimivien ryhmien käyttäjistä kerätty henkilötieto säilyy sähköisesti palveluntarjoajan tietokannassa.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS JA TIEDON KORJAAMINEN

Toimintaan osallistuneella on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön (ks. tiedot yllä) tai sähköpostitse osoitteeseen mediakasvatus(a)mediakasvatus.fi. Mediakasvatusseuralla on kuitenkin velvollisuus tunnistaa tietojen pyytäjä, jottei muiden rekisteröityjen oikeutta loukata. Mediakasvatusseura pyytää tarvittaessa lisätietoja, jotta rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan varmistaa. Mediakasvatusseura toimittaa rekisteröidyn pyytämät tiedot joko sähköisessä tai muussa muodossa.

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi