Stadgar 

Mediakasvatusseura r.y.

Sällskapet för Mediefostran r.f.

Ändrades vid årsmötet den 30 mars 2021.

1 § Namn och hemort

Föreningens namn är Mediakasvatusseura r.y., Sällskapet för Mediefostran r.f., The Finnish Society on Media Education. Föreningens hemort är Helsingfors. Föreningens   verksamhetsområde är hela landet.

2 § Syfte och verksamhetens art

Föreningens syfte är att främja och utveckla mediefostran i Finland. För att fullfölja sitt syfte fungerar föreningen som expert inom mediefostran och som en länk mellan aktörer inom olika branscher. Föreningen lyfter fram aktuell information och god praxis som grundar sig på forskning samt samarbetar med aktörer som är intresserade av mediefostran. För att stödja sin verksamhet kan föreningen ta emot bidrag, donationer och testamenten.

3 § Medlemmar

Individer och juridiska enheter med rättskapacitet kan vara ordinarie medlem i föreningen. Föreningen kan också ta emot stödjande medlemmar och bjuda in hedersmedlemmar. Föreningens styrelse godkänner ordinarie och stödjande medlemmar på ansökan.

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta till styrelsen eller dess ordförande. En medlem kan också utträda genom att vid föreningens möte anmäla detta för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat en förfallen medlemsavgift eller om hen på andra sätt underlåtit att fullgöra de skyldigheter som hen har åtagit sig genom sitt inträde i föreningen eller om en medlem genom sitt förfarande inom eller utom föreningen avsevärt har skadat föreningen eller inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar. 

Årsmötet beslutar om storleken på den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs av ordinarie och stödjande medlemmar. Hedersmedlemmar betalar inga medlemsavgifter.

4 § Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, som består av en ordförande, 4–6 ordinarie ledamöter och 3–5 suppleanter. 

Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och övriga nödvändiga funktionärer.  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, i hens frånvaro, vice ordföranden, när de anser att det behövs eller när minst hälften av styrelseledamöterna så kräver. 

Styrelsen är beslutsför när åtminstone hälften av dess ledamöter, ordförande eller vice ordförande medräknat är närvarande. Omröstningar avgörs med enkel majoritet av de givna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör dock lotten.

Styrelsens uppgift är att 

 • övervaka föreningens verksamhet
 • sköta föreningens ekonomi
 • anställa föreningens anställda och fastställa deras löner och uppgifter
 • vid behov utse kommittéer och fastställa deras uppgifter samt utse deras medlemmar
 • sköta andra uppgifter som tilldelats den.

5 § Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande eller av styrelsen utsedda personer, var för sig.

6 § Räkenskapsår och revision

Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.

Bokslutet med nödvändiga handlingar och styrelsens årsredovisning ska lämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet. Revisorerna bör lämna sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

7 § Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen vid ett av styrelsen fastställt datum i januari–maj.

Ett extra möte hålls när föreningens möte så beslutar eller när styrelsen anser att det finns skäl till det eller när minst 1/10 av föreningens röstberättigade ledamöter av styrelsen skriftligen så kräver för ett särskilt meddelat ärende. Mötet bör hållas inom 30 dygn efter det att begäran har förts fram till styrelsen. 

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. Stödjande medlem har deltagande- och yttranderätt under möte. 

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningar avgörs med enkel majoritet av de givna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör dock lotten. 

8 § Kallelse till föreningens möten

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast 7 dygn före mötet.

9 § Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden: 

 • mötet öppnas
 • val av mötesordförande, sekreterare, 2 protokolljusterare och vid behov 2 rösträknare
 • mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 • föredragningslistan för mötet godkänns
 • bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande presenteras 
 • beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 • verksamhetsplan, budget, samt anslutnings- och medlemsavgiftens storlek fastställs
 • val av styrelseordförande och övriga ledamöter
 • val av revisor eller två revisorer och revisorssuppleanter för dem
 • övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte, ska hen skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen. Det är också möjligt att delta på årsmötet på distans genom telekommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel.

10 § Ändring av stadgar och upplösning av förening

Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst 3/4 majoritet av de avgivna rösterna. Stadgeändringar eller upplösning av föreningen ska anges i möteskallelsen. 

Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning.