Mediakasvatusseuran säännöt

Mediakasvatusseura r.y.
Sällskapet för Mediefostran r.f.

Päivitetty 2. maaliskuuta 2022.

på svenska

 • 1 § Nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen nimi on Mediakasvatusseura r.y., Sällskapet för Mediefostran r.f., The Finnish Society on Media Education. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toimialueena on koko maa.

 • 2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää mediakasvatusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii mediakasvatuksen asiantuntijana ja eri alojen toimijoiden yhdistäjänä. Yhdistys nostaa esille tutkittuun tietoon perustuvaa ajankohtaista tietoa ja hyviä käytäntöjä sekä tekee yhteistyötä mediakasvatuksesta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. 

  2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

 • 3 § Jäsenet

  Yhdistykseen varsinaisia jäseniä voivat olla henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Yhdistys voi myös ottaa kannatusjäseniä ja kutsua kunniajäseniä. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

  Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 • 4 § Hallitus

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 3-5 varajäsentä.

  Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  Hallituksen tehtävänä on
  1. valvoa yhdistyksen toimintaa
  2. hoitaa yhdistyksen taloutta
  3. ottaa palvelukseen yhdistyksen työntekijät ja määrätä heidän palkkansa ja tehtävänsä
  4. asettaa tarvittaessa toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät sekä valita niihin jäsenet
  5. hoitaa muut sille kuuluvat tehtävät

  4 § Hallitus

 • 5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämät henkilöt, kukin yksin.

 • 6 § Tilikausi ja tilintarkastus

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

  6 § Tilikausi ja tilintarkastus

 • 7 § Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 • 8 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

  Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle digitaalisesti vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta.

  8 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 • 9 § Vuosikokous

  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vuosikokoukseen voi etäosallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

 • 10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

  10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi