Pelikasvattajat avainasemassa vaikuttamassa pelikulttuurin yhdenvertaisuuteen

12.9.2023

Puheenvuorossa Non-toxic-hankkeen työntekijät kertovat toksisuudesta pelikulttuurissa ja tarjoavat ratkaisuja turvallisemman pelitoiminnan järjestämiseen. Mitä yhdenvertaisuuden haasteita pelikulttuuriin liittyy ja mitä kasvattajina voimme tehdä, jotta tulevaisuudessa yhä useampi voisi pelata omana itsenään?

Kirjoittajat

Sonja Ahtiainen (alempana) toimii Non-toxic hankkeen projektikoordinaattorina ja Essi Taino hankkeen projektisuunnittelijana. Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri on Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden koordinoima ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen hanke, jossa pelikulttuuria ja pelitoimintaa kehitetään kaikille avoimeksi ja turvalliseksi, vihapuheesta ja häirinnästä vapaaksi
harrastukseksi.

 

Pelikasvattajat ovat tärkeässä roolissa pelikulttuurin rakentamisessa yhdenvertaisemmaksi sekä inklusiivisemmaksi. Jokainen lasten ja nuorten kanssa tekemisissä oleva aikuinen luo omalla suhtautumisellaan mielikuvaa pelaamisen maailmasta sekä sen mahdollisuuksista. Tietoinen kasvatustyö pelaamisen parissa tukee harrastuksen positiivisia puolia ja ennaltaehkäisee haittoja.

Pelikulttuurin toksisuus eli myrkyllisyys viittaa häirintään, syrjintään ja vihapuheeseen ja niiden pelikulttuurille tyypillisiin ilmenemismuotoihin. Syrjintää on henkilön perusteeton huonompi kohtelu henkilökohtaisen ominaisuuden takia, ja häirintä sekä vihapuhe ovat syrjinnän muotoja. Ne ilmenevät pelikulttuurissa esimerkiksi pelin sisäisissä ääni- tai tekstikeskusteluissa, joissa ne asettavat pelaajat eriarvoiseen asemaan oletettujen ominaisuuksien takia. Häirintää voi olla myös pelistä ulos sulkeminen henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella, tahallinen pelin pilaaminen tai doksaus (eng. doxing) eli toisen henkilötietojen etsiminen ja jakaminen tai sillä uhkailu. Syrjivät joukkuenimet, pelaajanimimerkit sekä meemit luovat vihapuhetta ja syrjintään kannustavaa ilmapiiriä.

Syrjintä vaikuttaa nuorten ja aikuisten käyttäytymiseen peleissä. Elokuussa 2023 Pohjois-Amerikassa suoritettuun kyselyyn pelaamisen toksisista vaikutuksista vastasi 2 328 nuorta ja aikuista, joista 60 % ilmoitti lopettaneensa ottelun tai pelin pelaamisen pysyvästi joutuessaan peliyhteisön häirinnän tai vihan kohteeksi (Kowert & Kilmer 2023). Suomen elektronisen urheilun liiton keväällä 2023toteuttaman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo kyselyn vastaajista 75 % kertoi havainneensa kentällä syrjivää kielenkäyttöä. Syrjinnän ilmiöt haittaavat kaikkia pelaajia ja on yhteinen etu pyrkiä purkamaan niitä. Jos yhteisö ei aktiivisesti pyri poistamaan pelitoimintaan osallistumisen esteitä, se todennäköisesti huomaamattaan ylläpitää niitä.

Suomalaiset pelialantoimijat halukkaita edistämään yhdenvertaisuutta

Elokuussa 2023 julkaistiin tutkimus, jossa tutkittiin suomalaisten e-urheiluorganisaatioiden yhdenvertaisuustyötä. Organisaatiot näyttävät suhtautuvan myönteisesti yhdenvertaisuuden lisäämiseen sekä omassa toiminnassa että e-urheilussa yleensä. Haastateltujen näkökulmasta suurimmat yhdenvertaisuuden haasteet liittyivät e-urheilussa ja peliympäristöissä vallitsevaan toksisuuteen sekä kapeaan käsitykseen e-urheilua harrastavasta pelaajasta. Vastaajat myös listasivat useita käytössä olevia yhdenvertaisuustyökaluja, kuten yhdenvertaisuussuunnitelma, häirintäyhdyshenkilöt ja yleiset käytännöt huonon käytöksen suhteen (Friman, Ruotsalainen & Ståhl 2023).

Siutilan 2020 tekemän selvityksen tarkoituksena oli tutkia, miten nuorten peleissä ja pelikulttuurissa kohtaama häiritsevä käytös, vihapuhe ja syrjintä näkyvät vanhemmille ja nuorisotyön ammattilaisille, sekä heidän keinojaan puuttua häiritsevään käytökseen. Kyselyyn vastanneiden nuorisotyöntekijöiden mielestä parhaita keinoja puuttua kiusaamiseen ja häirintään oli tukea nuoria peleihin ja pelitilanteisiin liittyvien tunteiden käsittelyssä, järjestää turvallisia pelitilanteita, kannustaa nuoria kannustamaan muita sekä ohjata
nuoria positiivisempiin kommunikointitapoihin (Siutila 2020).

Aloittelijan oppaasta vinkkejä yhdenvertaisen pelitoiminnan järjestämiseen

Luomalla turvallisempia ja kaikille saavutettavampia peliyhteisöjä, voimme kasvattajina vaikuttaa pelikulttuurin laajempaan muutokseen kaikille avoimeksi, vihapuheesta ja häirinnästä vapaaksi harrastukseksi. Elokuussa 2023 julkaistu maksuton Aloittelijan opas yhdenvertaisempaan pelitoimintaan -opas tarjoaa työkaluja ja käytäntöjä pelikasvatukseen syrjinnän, häirinnän ja vihapuheen ehkäisemiseen. Opas on osa Non-toxic- syrjimätön pelikulttuuri-hankkeen työtä yhdenvertaisuutta edistävän pelitoiminnan eteen. Oppaan tarjoamia työkaluja ovat esimerkiksi eettinen ohjeisto, häirintäyhdyshenkilötoiminta sekä turvallisemman tilan periaatteiden rakentaminen. Näiden lisäksi opas tarjoaa vinkkejä saavutettavampaan viestintään sekä esteettömän pelaamisen huomioimiseen.

Pelikulttuuri ei ole ainut, jossa toksisuutta esiintyy vaan samat ennakkoluulot, normit ja rakenteet vaikuttavat kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tukemalla yhdenvertaisuutta edistävien työkalujen käyttöä nuorille merkityksellisillä peliareenoilla kasvattajat voivat samanaikaisesti pyrkiä vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi syrjintään, häirintään sekä vihapuheeseen myös yhteiskunnallisella tasolla. Yhdenvertaisuutta edistävien työkalujen ja toimintamallien näkyvä käyttäminen itsessään jo ennaltaehkäisee huonoa käyttäytymistä. Kaikille avoimessa pelikulttuurissa jokainen voi pelata omana itsenään ja kokea olevansa arvostettu osa yhteisöä.

Yhdenvertaisuutta edistävän pelikasvattajan muistilista. 1. Kysele, ole kiinnostunut. 2. Arvosta peliharrastusta vaikka se olisi itselle vierasta ja vaikeaa. 3. Verkossa pätevät samat käytössäännöt kuin pelien ulkopuolellakin. 4.Osallistu, pelaa itse. 5. Opettele tunnistamaan syrjintää/häirintää peleissä. 6. Ota puheeksi jos huomaat syrjivää kommentointia. 7. Eläydy tunteella, mutta älä muiden kustannuksella. 8. Pelien kieltäminen ei ole ratkaisu. Ole tukena ja läsnä. 9. Selvitä, miten häiritsevistä pelaajista voi ilmoittaa.

Lähteet