Uudet lukutaidot – valtakunnallista tukea ja taitojen tasa-arvoa mediakasvatukseen

17.3.2021

Opetusministeriön käynnistämällä kehittämisohjelmalla vahvistetaan lasten ja nuorten taitoja ja osaamista digitaalisessa mediakulttuurissa. Uudet lukutaidot tarjoaa erityisesti kasvatus- ja opetustyön ammattilaisille tukea ja työkaluja luotsaamaan lapsia taaperosta teiniin turvallisesti ja suunnitelmallisesti digiarjen pyörteissä.

Kirjoittajat

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVIn projektiasiantuntijat Sari Murtonen ja Johanna Sommers-Piiroinen työskentelevät
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa ja inspiroituvat
yhteiskehittämisen mahdollisuuksista
sekä kasvatuksen kysymyksistä ja oivalluksista digitaalisessa mediakulttuurissa.

Hyvään elämään, osallisuuteen ja aktiiviseen toimintaan omissa arjen yhteisöissä ja ympäristöissä tarvitaan digiajassa monenlaisia taitoja ja osaamista. Digitaalinen mediakulttuuri raamittaa lasten ja nuorten elämää luoden samalla vaatimuksia hallita erityisiä taitoja: laaja-alaista digitaalista osaamista, joka mahdollistaa monimuotoisten sisältöjen käyttämisen, tulkinnan ja arvioinnin, itseilmaisun ja oman tuottamisen sekä erilaisissa mediaympäristöissä toimimisen, vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen.

Erilaisiin sisältöihin ja niiden tuottamiseen sekä mediakulttuurissa toimimiseen liittyvien taitojen lisäksi tarvitaan ymmärrystä digitaalisesta maailmasta ja siitä, miten se rakentuu ihmisen toimesta ohjelmoitujen teknologisten ratkaisujen kautta. On hyvä oppia tunnistamaan ja arvioimaan ohjelmoitujen ympäristöjen toimintaperiaatteita ja vaikutuksia elämään sekä käyttämään ohjelmointia itse ja yhdessä muiden kanssa jonkin kiinnostavan ja tarpeellisen luomiseen.

Mediakasvatustyön haasteet

Hyviä eväitä lasten ja nuorten digiarkeen tarjotaan laajalti valtakunnallisesti ja paikallisesti tehtävän mediakasvatuksen parissa. Mediakasvatustyön rikkautena voi pitää sen moninaisuutta, mutta samalla systemaattisen ja kattavan työn kokonaisuutta haastaa sen pirstaleisuus. Mediakasvatukseen on jo vuosia tuotettu runsaasti hyviä ja laadukkaita materiaaleja, mutta silti niiden löytäminen ja käyttöönotto sekä soveltaminen omassa työssä koetaan edelleen haastavaksi.

Lasten ja nuorten digitaalisten taitojen edistämiseksi on jo aiemmin tehty hyviä paikallisia suunnitelmia kunnissa. Kasvatuksen ja opetuksen yhdenmukaistamiseksi sekä tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi on kuitenkin kaivattu valtakunnallisia raameja käytännön työn suunnittelun ja arvioinnin tueksi.

Keväällä 2020 käynnistynyt valtakunnallinen Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma pyrkii eri toiminnoillaan nyt vastaamaan näihin toiveisiin ja tarpeisiin. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti koordinoi kehittämisohjelmassa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksia, Opetushallitus puolestaan tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuutta.

Monipuolista tukea mediakasvatukseen 

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmalla edistetään lasten ja nuorten tieto- ja viestintäteknologista osaamista, medialukutaitoa ja ohjelmointiosaamista varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen. Kehittämisohjelman toimenpiteillä tuetaan käytännön kasvatus- ja opetustyön monipuolista ja laadukasta toteuttamista sekä paikallisten suunnitelmien työstämistä ja systemaattista yhteistä kehittämistyötä.

Kehittämisohjelmassa on tähän mennessä laadittu opetussuunnitelmia avaavat ja konkretisoivat osaamisen kuvaukset, jotka ovat tarkasteltavissa uudetlukutaidot.fi -verkkosivustolla. Kuvaukset ovat kaikkien vapaasti käytettävissä ja kehitettävissä omassa työssä. Niiden tueksi tuotetaan esimerkkisisältöjä ja verkkokoulutuksia sekä muita tukimateriaaleja. Olemassa olevista materiaaleista kootaan tietoa osaamisen kuvausten yhteyteen. Osaamisen kuvauksia jalkautetaan käytäntöön lukuvuoden kestoisissa paikallisissa kehittämishankkeissa, jotka käynnistyvät syksyllä 2021.

Kehittämisohjelmassa toteutettava toiminta, tukimateriaalit ja osaamisen kuvaukset tarjoavat tukea varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen. Laaditut kuvaukset ja tuotettavat materiaalit ja ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Niiden käyttöönotto mediakasvatustyössä voi osaltaan edistää mediakasvatuksen valtakunnallista yhtenäisyyttä ja kattavuutta sekä sen systemaattista ja laadukasta toteuttamista.