Media- ja informaatiolukutaidon edistäminen nuorten tieto- ja neuvontatyössä

21.2.2019

Puheenvuoro

Merkittävä osa nuorille suunnattua tieto- ja neuvontatyötä on nuorten informaatiolukutaidon ja mediakriittisyyden vahvistaminen. Osaamiskeskus Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff avaa mediakasvatuksen sekä nuorten tieto- ja neuvontatyön välisiä linkkejä sekä jättää jäähyväiset pitkäaikaiselle työskentelylleen Mediakasvatuseuran hallituksessa.

Jaana Fedotoff

Kehittämispäällikkö

Osaamiskeskus Koordinaatti

ERYICAn hallituksen puheenjohtaja ja Mediakasvatusseuran hallituksen pitkäaikainen jäsen.

Valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskus Koordinaatin ensisijainen tehtävä on edistää ja kehittää nuorille suunnattuja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Merkittävänä osana nuorille suunnattua tieto- ja neuvontatyötä on nuorten informaatiolukutaidon ja mediakriittisyyden vahvistaminen, joka linkittää toiminnan myös mediakasvatukseen. Tässä keskeitä on kohtaaminen sekä vuorovaikutus. Työn keskiössä ovat nuorille tarjottava tieto ja laadukkaat tiedonlähteet.

Koordinaatti on tukenut viime vuosiin asti nuorten mediatoimitusten toimintaa, joista useat linkittyvät nuorisotyön palveluihin. Vaikka uuden osaamiskeskustehtävän myötä Koordinaatin tavoitteisiin ei suoraan kuulu mediakasvatus, sen merkitys on edelleen tärkeää. Nuorten parissa toimivien henkilöiden osaamisen vahvistaminen on tehtävämme. Yhtenä teemallisena osaamisalueena olemme kehittämässä eurooppalaisessa yhteistyössä mediakasvatuksellista koulutuskokonaisuutta, jota toivomme tarjoavamme jo tämän vuoden puolella.

Eurooppalainen nuorisoalan yhteistyö

Koordinaatin tekemä nuorten tieto- ja neuvontatyö perustuu eurooppalaisen nuorten tieto- ja neuvontatyön kattojärjestö ERYICAn jäsenjärjestöjen yhteisesti tuottamiin eurooppalaisiin työmuodon periaatteisiin. Niissä nostetaan esiin muun muassa seuraavat työtä ohjaavat linjaukset:

  1. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut tukevat nuorten media- ja informaatiolukutaitoja, jotta he osaavat toimia turvallisesti ja vastuullisesti.

  2. Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöillä on media- ja informaatiolukutaitoja.

  3. Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden tehtävänä on varmistaa, että nuorilla on riittävät tiedot ja taidot heille suunnattujen digitaalisten palveluiden hyödyntämiseen.

Lisäksi ERYICA on kirjannut nuoren medialukutaidon ja lähdekriittisyyden vahvistamisen yhdeksi tavoitteekseen vuosille 2018–2023 Koordinaatin painopisteissä ja tavoitteissa huomioidaan myös eurooppalaiset suuntaukset.

ERYICA, Euroopan nuorisokorttijärjestö EYCA sekä Eurodesk-verkosto ovat yhdessä koonneet näkemyksiä siitä, kuinka vuonna 2019 voimaan tulevalla uudella EU:n nuorisostrategialla saataisiin aikaan hyviä tuloksia. Yhtenä priotiteettina on tukea nuorten medialukutaitoa ja kykyä kriittiseen ajatteluun.  Suosituksiin on kirjattu muun muassa maininta nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tärkeästä tehtävästä nuorten kriittisen ajattelun ja medialukutaidon edistämisessä.

Kansainvälisyys välineenä osaamisen vahvistamisessa

Koordinaatti on mukana kansainvälisessä työryhmässä, joka on perustettu iLegend-projektin (Intercultural Learning Exchange through Global Education, Networking and Dialogue) puitteissa. iLegend on Euroopan Unionin ja Euroopan Neuvoston North-South Centren yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta globaalista keskinäisestä riippuvuudesta ja solidaarisuudesta globaalikasvatuksen ja nuorisoalan yhteistyön avulla Euroopassa ja myös laajemmin.

Työryhmän päämääränä on edistää ja lisätä tietoisuutta medialukutaidosta ja sen roolista globaaliskasvatuksessa. Hankkeen kohderyhmiä ovat nuorisotyöntekijät, kouluttajat ja päätöksentekijät. Työryhmässä myös työstetään osio medialukutaidosta globaalikasvatuksen käsikirjaan.

Työryhmä on jaettu alaryhmiin, joista jokaisella on oma tavoitteensa. Ryhmässä, jossa Koordinaatti on ollut mukana, on tuotettu globaalikasvatuksen koulutukseen medialukutaidon koulutuspaketti ja siihen liittyvä ”työkalupakki”. Materiaalit valmistuvat aivan näillä hetkillä.

Mediakasvatuskoulutusta nuorisotyöntekijöille

Koko työryhmän työskentelyn tuloksena tuotetun työkalupakin, koulutusmoduulien ja käsikirjan sisältöjen lisäksi on tuotettu sosiaalisen median kampanja ja viestintästrategia Global Education Weekille. Suomessa tuloksia tullaan soveltamaan muun muassa nuorisotyöntekijöille suunnatuissa mediakasvatukseen liittyvissä koulutuksissa, joiden tarkoituksena on vahvistaa nuorisotyöntekijöiden mediakasvatusosaamista. Vuonna 2018 tekemässämme koulutustarvekyselyssä medialukutaito oli yksi kolmesta yleisimmästä koulutukseen liittyvästä erityistarpeesta, joita vastaajilla oli. Tässä toiveemme on tehdä yhteistyötä Mediakasvatusseuran kanssa niin, että vuonna 2019 voisimme tarjota laadukasta mediakasvatuskoulutusta myös nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöille. Nuorten media- ja informaatiolukutaidon edistämisestä on tullut viime vuosina yhä tärkeämpi tehtävä myös nuorten tieto- ja neuvontatyölle.

Jäähyväiset hallitustyöskentelylle

Tänä vuonna tulee kuluneeksi kahdeksan vuotta siitä, kun minut valittiin ensimmäisen kerran Mediakasvatusseuran hallitukseen. Vuodet ovat olleet kiinnostavia, opettavaisia ja välillä haastaviakin. Seuran toiminta on muuttunut monella tapaa vuosien saatossa. Seura on aikoinaan perustettu tukemaan ja edistämään mediakasvatuksen tieteellistä toimintaa ja tutkimusta, ja siksi sen toiminta on ollut, varsinkin alkuvuosina, hyvin akateemiseen maailmaan keskittyvää. Työ on ollut tärkeää ja monet merkittävät ovet on avattu ja verkostoyhteistyötä toteutettu hallituksessa työskennelleiden mediakasvatuksen tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden avulla.

Alkuvuosien hallituksen jäsenet rakensivat seuralle tukevaa pohjaa ja mediakasvatuksen asiantuntijastatusta. Hallitus asetti haastavia kysymyksiä itselleen vastattavaksi. Mikä on tehtävämme ja roolimme, mitä tavoittelemme ja kenelle suuntaamme viestimme? Työskentelyn pohjaksi asetetut kysymykset viittoivat kehittämään seuran työtä ja palveluita. Uudenlainen strategiatyö käynnistettiin, ja vaativan työn tuloksena syntyneet uuden suuntaviivat ja suunnitelmat voitiin ottaa käyttöön. Strategia kantaa selvästi hedelmää, sillä seuran toiminta on kasvanut entisestään. Tällä hetkellä meneillään on useita laadukkaita koulutus- ja kehittämisprojekteja, ja lisäksi henkilökunnan työsuhteet ovat monella tapaa kehittyneet ja vakiintuneet.

On ollut ilo olla antamassa oma panokseni merkittävän suomalaisen järjestön toimintaan ja kehittämiseen. Mediakasvatusseura on asiantuntija alallaan ja voi hyvin. Kiitän kaikkia edellisiä ja nykyisiä Mediakasvatusseuran jäseniä antoisasta ja ikimuistoisesta yhteisestä työstä!