Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin

Julkaisu

Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin — katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja – säätelyn käytäntöihin  -julkaisussa selvitetään kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten perusteella median vaikutuksia ja riskitekijöitä lasten ja nuorten kehitykseen. Julkaisu tutustuttaa mediakasvatuksen ja mediasuojelun käytänteisiin eri maissa sekä kokemuksiin median julkisen säätelyn ja itsesäätelyn muodoista lasten suojelemiseksi vahingolliselta aineistolta.

Tuottaja:

Mediakasvatusseura ry

Toimittanut:

Tarja Salokoski

Anu Mustonen

Julkaisuvuosi:

2007

Tutkimuskatsaus osoittaa, että mediasisällöt vaikuttavat laajasti lasten ja nuorten tiedolliseen, tunne-elämän ja identiteetin kehitykseen sekä fyysiseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Median vaikutukset vaihtelevat yksilöittäin ja kehitysvaiheesta riippuen. Pienille lapsille median vaikutukset välittyvät läheisten ihmissuhteiden kautta, vanhempien mallien ja tulkintojen välityksellä. Nuoruusiässä kaveripiirin vaikutus median käyttöön ja viestien tulkintaan korostuvat.

Kun mediasisällöt on suunniteltu tietoja ja taitoja kehittäviksi, mediaa voidaan käyttää motivoivana ja elämysvoimaisena ympäristönä kasvatuksen ja kehityksen tukemisessa. Mediaa voidaan soveltaa monin tavoin oppimisympäristönä. Median avulla voidaan harjaannuttaa moraalista ajattelua, empatiaa, tiedollisia ja kielitaitoja. Sisältöjen ollessa ikätasolle soveltuvia media tarjoaa lapselle tärkeitä tunnekokemuksia, mahdollisuuden harjoitella tunteiden hallintaa ja roolinottotaitoja. Lisäksi se tarjoaa identiteetin rakennusaineita, roolimalleja, sisältöjä leikkeihin sekä sosiaalisen verkottumisen ja viestinnän välineen. Erityisen tärkeää nuorille on median käyttö sosiaalisen vuorovaikutuksen kanavana. Internet tarjoaa nuorille paljon mahdollisuuksia aktiiviseen itseilmaisuun ja vertaistuen saamiseen kehityksen kysymyksissä.

Katsauksen toimeksiantajana sekä rahoittajana on opetusministeriö ja se on toteutettu Mediakasvatusseura ry:n tutkimushankkeena. Hanke on osa Opetusministeriön Lapset ja media -kokonaisuutta.