Mediakasvatusosaamisen ja koulutuksen kehittämistarpeet – kyselyn tulokset

Raportti

Miten mediakasvatus näkyy lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten arjessa, ja mistä aiheista kaivataan lisää tietoa ja osaamista? Minkälaisia mahdollisuuksia ammattilaisilla on kehittää omaa osaamistaan? Näitä teemoja selvitettiin Mediakasvatusseuran toteuttamassa koulutuskyselyssä, johon vastasi 170 kirjasto-, kasvatus-, ja museoalan ammattilaista loppuvuodesta 2017. Kysely oli osa Media Coach -koulutuskonseptointihanketta. Sen tarkoituksena oli tukea Mediakasvatusseuran yleistä koulutustoiminnan kehittämistä, joka jatkuu vuonna 2019 muun muassa Media Coach EDU -koulutushankkeen myötä.

Tuottaja:

Mediakasvatusseura ry

Kyselyn toteutus:

Laura Sillanpää

Teksti ja infografiikat:

Saara Sivonen

Julkaisuvuosi:

2018

Vastaajajoukossa monen alan ammattilaisia

Kysely pyrki tavoittamaan maantieteellisesti mahdollisimman kattavaa joukkoa lasten ja ja nuorten parissa toimivia tai toimintaa suunnittelevia ammattilaisia. Vaikka vastaajajoukko ei olekaan koko alan kannalta edustava, voidaan sen perusteella ainakin alustavasti arvioida Mediakasvatusseuran kohdeyleisöä edustavien ammattilaisten työstä, tarpeista ja toiveista.

Vastaajien kirjosta näkee, että mediakasvatusta tehdään monilla erilaisilla työpaikoilla ja ammattinimikkeillä. Suurin ammattiryhmä vastaajien keskuudessa oli kirjastotyöntekijät. Seuraavaksi eniten kyselyyn vastasi opettajia, nuorisotyöntekijöitä ja museotyöntekijöitä. Lisäksi vastaajien joukossa oli edustettuna muita ammattiryhmiä, kuten varhaiskasvattajia, järjestötyöntekijöitä, kerhonohjaajia ja opiskelijoita. Maantieteellisesti vastaajat sijoittuivat eri puolille Suomea, ja suurin yksittäinen vastaajaryhmä oli Uudellamaalla työskentelevät (27%).

Ammattilaiset kohtaavat työssään monenlaisia mediakasvatukseen liittyviä teemoja. Yleisimmin toistuvia teemoja ovat kyselyn perusteella kuvaaminen ja videoiden tekeminen, pelaaminen, mediasisältöjen kriittinen arviointi sekä tietoturva ja yksityisyys. Vastaajien arjessa näkyvät myös monet ajankohtaiset mediailmiöt ja sovellukset, median tuottaminen esimerkiksi tubettamalla tai koodaamalla sekä teknologian uudet mahdollisuudet kuten lisätty todellisuus tai virtuaalitodellisuus.

Eri ammattiryhmien vastauksissa ilmeni vain pientä hajontaa sen suhteen, mitkä teemat toistuvat useimmiten. Esimerkiksi kouluissa ja museoissa yleisin mediakasvatusteema on kuvaaminen ja videoiden tekeminen, kirjastoissa taas pelaaminen ja nuorisotyössä ajankohtaiset sovellukset ja palvelut.

Tilastoja vastaajista, sisältö tekstimuodossa ohessa

Ketkä kyselyyn vastasivat?