9. Luettavaa

Tämä opas perustuu ennen kaikkea käytännön kokemuksiin ja hyviin mediakasvatusalan ammatillisiin käytäntöihin. Siksi kirjallisuuslistalle on nostettu vain muutamia keskeisiä lähdeteoksia. Oppaassa mainituista osa-alueista, kuten hanketiedottamisesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä on kirjoitettu paljon ja verkosta hakemalla löytyy myös monia kiinnostavia julkaisuja eri alojen ammattilaisille.

Mediakasvatuksen julkaisuja kannattaa selailla Mediakasvatusseuran Julkaisut-tietokannasta: http://www.mediakasvatus.fi/alanjulkaisut/

Euroopan komission Creative Europe –julkaisutietokannasta löydät komission julkaisemat kansainväliset raportit, joissa medialukutaidolla on oma tärkeä roolinsa: http://ec.europa.eu/culture/library/index_en.htm

Andersson, Julia & Lundvall, Anniina. 2012. Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012. Saatavilla: http://www.mediakasvatus.fi/files/Mediakasvatus_Suomessa2012_paivitysversio2.pdf

Hietanen, Mervi. 2014. Monilukutaitoa kirjastosta. Lukemisen taidot ja tasot–ymmärtäväksi lukijaksi kirjaston avulla. Raportti Tampereen kaupunginkirjastosta lukutaidon tukijana. Saatavilla: http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/ancmt/Monilukutaitoa%20kirjastosta.pdf

Jyrkiäinen, Anne. 2007. Verkosto opettajien tukena. Tampere: Tampereen yliopisto. Saatavilla: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67794/
978-951-44-7149-0.pdf?sequence=1

Kerhokeskus. 2009. Mediakasvatus esi- ja alkuopetuksessa. Saatavilla:
http://www.opinkirjo.fi/easydata/customers/opinkirjo/files/materiaalit/mediakasvatus_esi-_ja_alkuopetuksessa_netti.pdf

Kerhokeskus. 2011. Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa. Saatavilla:
http://www.opinkirjo.fi/easydata/customers/opinkirjo/files/materiaalit/mediataitojen_oppimispolku_netti.pdf

Kontio, Mari. 2010. Moniammatillinen yhteistyö. Saatavilla:
http://oulu.ouka.fi/seutu/tukeva/Moniammatillinen-julkaisu.pdf

Kukkonen, Minna & Lavonen Jari. 2014 Koulu, kirjasto päiväkoti ja hoivakoti
oman kylän verkostossa. Teoksessa Hannele Niemi ja Jari Multisilta (toim.)
Rajaton luokkahuone. Juva: PS-kustannus 152–172.

Lapsiasiainvaltuutettu. 2007. Ehdotus lasten ja nuorten mediakasvatuksen
kehittämiseksi. Saatavilla: http://www.lapsiasia.fi/c/document_library/get_file?folderId=101063&name=DLFE-8161.pdf

Lundvall, Anniina; Linna, Esa; Fedotoff, Jaana; Pietilä, Mika. (toim). 2012. Me tehdään mediaa. Ideoita ja käytänteitä nuorten toimituksiin nuorten tieto- ja neuvontatyössä. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Koordinaatti. Saatavilla:
http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/Me-tehdaan-mediaa-nettiversio.pdf

Mediakasvatusseura. 2014. Mediakasvattajan eettiset periaatteet. Saatavilla:
http://mediakasvatus.fi/mk_eettiset.pdf

Opetushallitus. 2011. Lapset ja nuoret mediaosallistujina–Osallistumista tukevan mediakasvatuksen toimintaohjelma. Saatavilla: http://www.oph.fi/download/139651_Lapset_ja_nuoret_mediaosallistujina.pdf

Opetusministeriö. 2009. Kulttuuripolitiikan strategia 2020. Saatavilla:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/opm12.pdf?lang=fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2013. Hyvä medialukutaito. Suuntaviivat
2013–2016. Saatavilla: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/OKM11.pdf?lang=fi

Palsa, Lauri, Pääjärvi, Saara, Tossavainen, Tommi & Pekkala, Leo. 2014. Mediakasvatushankkeet 2009–2013: Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla rahoitetuista hankehakemuksista. Saatavilla: https://kavi.fi/sites/default/files/documents/kavi_selvitys_mediakasvatushankkeet_2009-2013.pdf

Pääjärvi, Saara ja Sommers-Piiroinen, Johanna. 2013. Mediakasvatus kuuluu kuvaan varhaiskasvatuksessa. Toimintamalleja ja jaettuja kokemuksia varhaisen mediakasvatuksen yhteiseen kehittämiseen. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU. Saatavilla: http://www.mediataitokoulu.fi/kuuluukuvaan.pdf

Savolainen, Tarja. 2011. Lapset ja media. Kolmen hankekokonaisuuden arviointi. Cupore. Saatavilla: http://www.cupore.fi/documents/LapsetJaMedia.pdf

Stakes ja Opetusministeriön Mediamuffinssi-hanke. 2008. Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa. Saatavilla: http://www.thl.fi/documents/732587/741077/mediakasvatus_varhaiskasvatuksessa.pdf

Suomen kirjastoseura. 2014. Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja. Saatavilla: http://suomenkirjastoseura.fi/files/Mediakasvatus/mediakasvatus_koko%20julkaisu%20netiss%2024%202%202014.pdf

Tornberg, Leena. 2014. Ensiksi tahtoa, sitten osaamista ja välineitä–Selvitys museoiden mediakasvatuksesta 2014. http://www.museoliitto.fi/doc/Selvitys_museoiden_mediakasvatuksesta_2014.pdf