Alueellinen yhteistyö on rikkaus – myös mediakasvatuksessa!

Alueellisella mediakasvatusyhteistyöllä tarkoitetaan esimerkiksi kylän, kaupungin, kunnan tai maakunnan sisällä tapahtuvaa toimintaa, jota tehdään yhteisesti toimijoiden kesken. Yhteistyöhön voivat ryhtyä esimerkiksi päiväkodit, koulut ja muut oppilaitokset, nuorisotyön toimijat ja nuorten ryhmät, järjestöt, kirjastot, vanhempainyhdistykset, eri alojen yritykset, museot, paikalliset media- ja elokuvakeskukset ja muut kulttuuripalveluita tarjoavat tahot. Alueellisen mediakasvatusyhteistyön tavoitteena on toteuttaa laadukasta mediakasvatusta, jonka kohteena ovat alueen lapset, nuoret, vanhemmat ja/tai muut kasvattajat sekä myös seniorikansalaiset. Yhteistyön avulla voidaan yhdistää mediakasvatukseen tarkoitettuja resursseja ja saada ne tehokkaaseen käyttöön. Samalla syntyy arvokasta, yhteistä osaamista.

” Yleisesti tekee hyvää tuulettaa käsityksiään ja toimintatapojaan eri ammattilaisten kanssa.”

Mediakasvatuksesta kiinnostuneiden toimijoiden joukko kasvaa Suomessa ja uudet toimijat tuovat kentälle intoa ja toimintaan erilaisia näkökulmia. Mediakasvatusseura on tukenut alueellisen työn kehittämistä muun muassa käynnistämällä alueellisten toimijoiden verkoston. Verkostoon kuuluu kuntien mediakasvatusta kehittäviä avainhenkilöitä kuudesta kunnasta. Avainhenkilöt työskentelevät kunnissa mm. kulttuuri- ja mediakeskuksissa mediakasvatuksen edistäjinä ja toteuttavat koulutustoimintaa eri kohderyhmille. Vuonna 2013 käynnistetty verkosto toimii asiantuntijuuden ja osaamisen sekä hyvien käytänteiden jakamisen paikkana. Verkoston toiminnan myötä koimme tärkeäksi koota osaamista ja toimintavinkkejä yksiin kansiin.

”Onnistuneen alueellisen yhteistyön salaisuus on yhteisymmärrys ja molemminpuolinen innostus.”

Tämän oppaan tavoitteena on tarjota mediakasvatuksen alueellisesta yhteistyöstä ja kehittämisestä kiinnostuneille ammattilaisille kuten opettajille, nuorisotyöntekijöille, kirjastotyöntekijöille, mediakasvattajille, kouluttajille ja hanketyötä tekeville työkaluja, ideoita ja vinkkejä omaa työtä tukevan henkilökohtaisen mediakasvatusryhmän tai -verkoston ja/tai laajemman alueellisen mediakasvatusverkoston kehittämiseksi. Verkoston muoto ja suuruus voi vaihdella pienehköstä tehotiimistä laajaan alueelliseen asiantuntijaryhmään. Opas tukee verkoston kehittämisessä ja ylläpitämisessä ja sisältää myös neuvoja yhteisten mediakasvatushankkeiden kehittelyyn.

Opasta varten kysyimme verkossa ja sähköpostitse alueellista yhteistyötä tekeviltä heidän ajatuksiaan yhteistyöstä. Yhteistyöhön liittyviä ajatuksia on poimittu oppaaseen ja toimitettu nimettöminä kursiivein konkreettisiksi esimerkeiksi työn mahdollisuuksista ja haasteista. Erityiskiitos kyselyyn vastanneille! Kiitokset myös julkaisua kommentoineille Mediakasvatusseuran hallituksen jäsenille Suvi Tuomiselle (projektipäällikkö, Verke – verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus) ja Jaana Fedotoffille (koordinaattori, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti) sekä Tampereen kaupungin Mediakoulun mediapedagogi Jukka Haverille sekä Saimaan mediakeskuksen päällikkö Timo Kainulaiselle.