Koristeellinen.

60 mediakasvatusvinkkiä medialukutaitojen harjoittamiseen

Kolme medialukutaitoa,
kuusikymmentä mediakasvatusvinkkiä

Mediataidot ovat nyky-yhteiskunnan kansalaistaitoja. Uudet medialukutaidot on määritelty Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2022). Uudet medialukutaidot jakautuvat kolmeen eri osa-alueeseen:

  • mediasisältöjen tulkinta ja arviointi
  • mediasisältöjen tuottaminen
  • mediaympäristöissä toimiminen.

Näiden mediataitojen vahvistaminen ja tukeminen eri elämän osa-alueilla, kuten varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä opiskelujen ulkopuolella, tukee yksilön autonomiaa. Mediakasvatus kehittää kriittistä ja luovaa ajattelua, osallisuutta, vaikuttamista sekä elämänhallintaa ja hyvinvointia – ja vahvistaa demokratiaa.

Tähän materiaalikoosteeseen on koottu 60 mediakasvatusvinkkiä, jotka on ryhmitelty kolmen erilaisen mutta yhtä tärkeän medialukutaidon mukaan. Poimi parhaat vinkit ja hyödynnä niitä mediakasvatustyössäsi!

1. Median tulkinta ja arviointi

Median tulkitseminen ja arvioiminen on mediasisältöjen tarkastelemista kriittisesti ja analyyttisesti. Tämän medialukutaidon hallitseminen auttaa ymmärtämään median vaikutuksia ja käsittelemään mediaa tietolähteenä. Tämä medialukutaito kuvaa myös, minkälainen minä olen median käyttäjänä. 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisille, 1.–6.-luokkalaisten opettajille ja huoltajille

Mediadialogia!-keskustelukortit on suunnattu alakoululaisten mediakasvatuksen tueksi. Dialogikorttien kautta lapset pääsevät itse sanallistamaan kokemuksiaan ja mielipiteitään mediakulttuurista. Korttien avulla lapset ja aikuiset pääsevät myös yhdessä arvioimaan hankaliakin aiheita sekä esimerkiksi medialaitteiden käyttöä omassa arjessaan. Korteista on saatavilla myös englanninkieliset versiot, ja niitä voi soveltaa muihin Metkan lapsille suunnattuihin työpajoihin.

Kännykkäpäiväkirja on 10–12-vuotiaille suunnattu työpaja, jossa nuoret seuraavat omaa puhelimen käyttöään kahden vuorokauden ajan. Seuranta-ajan havaintoja ja ajatuksia kirjataan muistiin päiväkirjaan. Työpajan tavoitteena on oppia havainnoimaan omaa puhelimen käyttöä muun muassa ajallisesti ja laadullisesti sekä tarvittaessa tehdä muutoksia omiin toimintatapoihin. Lisäksi opetellaan oppia tunnistamaan puhelimen käyttötarkoitukset sekä sitä, missä tilanteissa puhelinta käyttää ja mitä mediasisältöjä sillä kuluttaa. Työpaja koostuu kahdesta 45 minuutin tapaamiskerrat (lähi- tai etäyhteydellä) sekä seuranta-ajasta.

Vanhempien mediataitokurssi on suunnattu alakouluikäisten lasten vanhemmille. Kurssin tavoitteena on parantaa aikuisten ja lasten yhteistä digiarkea esimerkiksi avoimen keskustelusuhteen luomisen kautta. Kurssin tarkoituksena on luoda perheisiin digiarkea, joka edistää sekä lasten että aikuisten hyvinvointia ja vähentää niihin liittyviä ristiriitoja. Kurssi sisältää neljä erilaista kokonaisuutta: 1) Digiaikuisena digiviidakossa, 2) Meidän perheen digiaika, 3) turvallinen digiarki ja 4) Vaikuttavat mainokset ja viehättävä media -kokonaisuuden. Kokonaisuudet koostuvat useammasta teemoihin syventyvästä jaksosta. Jaksot sisältävät myös tehtäviä, joita aikuinen voi tehdä yhdessä lapsen kanssa.

Digipelit ja mainokset -keskustelupaja on suunnattu 7–12-vuotiaille lapsille ja nuorille. Pajassa lapset sanoittavat itse kokemuksiaan ja mielipiteitään digipeleistä ja mainoksista. Keskustelun apuna toimivat Metkan dialogikortit. Pajan tarkoituksena on herätellä lapsia pohtimaan omaa pelaamistaan, mainoksia, mainostusta sekä piilomainontaa ja antaa tilaa oman media-arjen jakamiseen. Keskustelupajan kesto on 45 minuuttia.

7.–9.-luokkalaisten ja toisen asteen opettajille

Missä kulkevat median rajat? -video-oppimateriaalin avulla nuoret saavat mediakasvatuksellisen oppitunnin, jossa mediaetiikkaan keskitytään valmiiden videoiden avulla. Videoilla toimittajat kysyvät oppilailta kysymyksen mediaetikkaan liittyvistä aiheista. Oppilaat saavat keskustella ja pohtia vastausta kysymykseen pienryhmissä, minkä jälkeen toimittaja kertoo oman vastauksensa toisella videolla. Videoita on yhteensä seitsemän ja niissä perehdytään muun muassa journalismiin ja sen etiikkaan, julkisuuden henkilöistä uutisoimiseen, lehtikuvien muokkausetiikkaan, rikollisten nimien julkaisuun, terrorismista uutisoimiseen, sekä anonymiteettiin toimittajien haastatteluissa.

Tunnista disinformaation strategiat -oppimateriaalissa tutustutaan mis- ja disinformaatioon sekä valeuutisiin ja niiden yksilöllisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Lisäksi mietitään disinformaation motiiveja ja vaaroja demokraattiselle yhteiskunnalle. Materiaalipaketti sisältää tarkat oppituntiohjeet opettajalle, kolme lyhyttä dokumenttielokuvaa sekä aktiviteetteja luokkahuoneeseen.

Uutisten lukutaito – Miten lukea analyyttisesti sanomalehteä -opas perehdyttää uutisten ja uutiskuvien kriittiseen analysointiin. Opas jakautuu kolmeen osaan: 1) Tunne media, 2) Näe tiedon taakse ja 3) Oivalla oma osuutesi. Opas sisältää laajasti erilaisia harjoitustehtäviä uutisten analysointiin sekä tietotekstejä ja asiantuntijapuheenvuoroja.

Elektroniikan elinkaari -oppimateriaalissa perehdytään elektroniikan elinkaareen ja kuluttamiseen sekä niiden globaaleihin vaikutuksiin. Materiaali sisältää toiminnallisia tehtäviä, videoita, esityksiä, valokuvia, infograafeja, vastamainoksia, meemejä, pelejä sekä taustamateriaaleja, joista opettaja voi muokata oman kokonaisuutensa tai käyttää materiaaleja yhtenä laajempana oppituntina.

Materiaaleja kaikenikäisiä lapsia ja nuoria kohtaaville

Sananvapauden tulevaisuus -tehtävä on suunnattu mediakasvatuksellisille oppitunneille, joissa oppilaat pääsevät pohtimaan sananvapauden merkitystä yhteiskunnassa ja vihapuheen kärjistymisen mahdollisia seurauksia. Tehtävän avulla oppilaat saavat mahdollisuuden tiedostaa oman vastuunsa rakentavan keskustelukulttuurin luomisessa ja pääsevät pohtimaan konkreettisia keinoja paremman keskustelukulttuurin rakentamiseen. Tehtävä sisältää keskusteluosioita, taustatarinan, kirjoitusta sekä syventävän osion, jossa voidaan luoda esimerkiksi omia videoita tai lyhytelokuvia.

Nuorten mediakysely on tuotettu osana Empatia netissä -tukioppilaskoulutusmallia, jossa edistetään myönteistä nettikohtaamista kouluyhteisöissä sekä ennaltaehkäistään nettikiusaamista. Mediakyselyn kautta selvisi laajasti tietoa nuorten kaverisuhteista sosiaalisessa mediassa, nuorten mediankäytöstä ja mediassa loukkaavasta käytöksestä ja sosiaalisista paineista.

Digiosaamistasoa mittaava Selvitä oma digitaitotasosi -testi sisältää 24 kysymystä, jotka on luokiteltu neljään eri aihepiiriin: yleiset nettitaidot, termit ja kuvakkeet, tietoturva ja sosiaalinen media. Testin aluksi voit arvioida oman digitaitotasosi; lopuksi testi näyttää todellisen digitasosi. Saat testin lopussa myös vinkkejä digitaitojesi kehittämiseen.

Digipelaaminen on kauhea harrastus -animaatio on opetusmateriaali sekä koulutusvideo, jota voivat hyödyntää niin nuoret kuin aikuiset. Animaatio toimii keskustelun pohjana puhuttaessa esimerkiksi pelien ikärajoista, ajankäytöstä, ystävistä ja pelisäännöistä. Animaatiota voidaan käyttää esimerkiksi pelikasvatuksen oppitunneilla tai perheissä, joissa digipelaaminen kuuluu vahvasti arkeen. Tutustu myös ruotsinkieliseen Digitalt spelande är en hemsk hobby -animaatioon.

Aikuisille, ammattilaisille ja kasvattajille

Medianuoruus – Opas aikuisille sisältää laajasti tietoa nuorista ja nuoriin liittyvistä mediailmiöistä. Oppaassa käsitellään mediataitoja, nuorten osallisuutta, yhdenvertaisia mediaoikeuksia, digihyvinvointia, nuorten pelaamista sekä seksuaalisuutta ja kiusaamista mediassa. Opas sisältää myös sanastoa ja lukuvinkkejä aikuisille. Julkaisusta aikuiset saavat kattavasti tietoa erilaisista mediailmiöistä sekä apua niistä keskustelemiseen nuorien kanssa.

Aikuisten mediankäyttö Suomessa -selvityksessä perehdyttiin kokonaisvaltaisesti aikuisten mediankäyttöön Suomessa ja sen merkitykseen 15–79-vuotiaiden suomalaisten digiarjessa. Kyselyllä selvitettiin muun muassa sitä, miten medialaitteiden ja -sovellusten käyttö sekä mediankäytön tarkoitukset vaihtelevat ikäryhmien mukaan, ja miten erilaiset mediankäytön ongelmat painottuvat tietyn ikäisillä ihmisillä. 

Kupla-podcastissa toimittaja Aurora Rämö ja luova johtaja Jani Halme tarkkailevat mediaa kriittisesti eri lähtökohtista ja eri aiheiden kautta. Podcastissa puhutaan muun muassa sesonkiaikojen televisiomainonnasta, meemeistä ja journalismista.

Faktabaari.fi-sivusto on hyödyllinen apu faktantarkistukseen ja kriittiseen mediankäyttöön. Faktabaarissa voit lukea esimerkiksi Faktantarkistuksen käsikirjaa, jonka avulla voi opetella kriittistä medialukutaitoa, tai artikkeleja faktantarkistukseen liittyen. Sivustolle voi myös vinkata hämäristä dokumenteista, videoista tai valokuvista, jolloin Faktabaari tarkistaa tietojen oikeellisuuden puolestasi.

Medialukutaito Suomessa -sivustolle on koottu avoimesti saatavilla olevaa tietoa mediankäytöstä Suomessa. Sivustolla on monipuolisia ja selkeitä tilastoja mediavälineiden, internetin, sosiaalisen median ja mediasisältöjen käytöstä, pelaamisesta, tiedonhausta sekä vihapuheesta ja häirinnästä.

Ihmisoikeudet.net-sivustolle on koottu tietoa ihmisoikeuksista sekä teemaan liittyviä harjoitustehtäviä. Osassa harjoitustehtävistä on tarkasteltu mediaa ja sen yhteyksiä ihmisoikeuksien toteutumiseen. Pohdintatehtävien Mielipide ja sananvapaus -osiossa käsitellään tiedon hankkimisen ja levittämisen oikeuksia ja velvollisuuksia sekä sanan- ja ilmaisunvapautta.

Valheenpaljastaja-sarja on Yle Oppimisen ja toimittaja Johanna Vehkoon tuottama kokonaisuus, jossa syvennytään harhaanjohtavaan tietoon, disinformaatioon, propagandaan ja valeuutisiin. Sarja sisältää muun muassa podcasteja salaliittoteorioista ja artikkeleja ajankohtaisista ilmiöistä sekä misinformaation ja disinformaation tunnistamistekniikoista. Artikkeleita ja podcasteja voi selata ja käyttää oman mediakasvatuksen tukena: esimerkiksi sarjassa esiintyvät artikkelit ja siellä esiintyvät testit ovat hyviä työkaluja oppitunneille, oman osaamisen kehittämiseen tai nuorisotyöhön.

Koodersin #MitäVattua-podcastin medialukutaito-aiheisessa jaksossa pohditaan medialukutaitoa kriittisesti eri näkökulmista. Lähetys on saatavilla sekä äänitteenä että videona.

2. Median tuottaminen

Mediasisältöjen tuottamisen taito kuvaa, minkälainen minä olen median tuottajana. Tämän medialukutaidon hallitseminen auttaa vaikuttamaan mediassa ja ymmärtämään, miten tietoa välitetään. Mediasisältöjen tuottaminen on myös luovaa ilmaisua.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisille, 1.–6.-luokkalaisten opettajille ja huoltajille

Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen -opas käsittelee mediakasvatusta varhaiskasvatuksessa. Oppaassa tarkastellaan muun muassa lasten mediataitojen tukemista varhaiskasvatuksessa ja monilukutaidon merkityksiä. Opas tarjoaa myös tukea kasvattajien ja kotien mediakasvatukseen sekä konkreettisia mediakasvatuksellisia tehtäviä, joita lapset ja aikuiset voivat yhdessä tehdä. Tehtävien avulla lapset harjoittelevat tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan, saavat tukea osallisuuteen sekä harjoittavat vuorovaikutustaitoja.

Käsityökoulu Robotin tehtäväpankista löytyy elektronisen rakentamiseen, ohjelmointiin ja uusiin digitaalisen tuottamisen mahdollisuuksiin liittyviä ohjeita, tehtäviä ja leikkejä. Tehtävät johdattavat havaitsemaan elektroniikan ja ohjelmoinnin toimintatapoja ja tarjoavat kokemuksellisia lähtökohtia oivaltaa miten sähköinen ja digitalisoituva elinympäristömme rakentuu. Tehtävien tarkoitus on toimia innostajana omaan luovaan kokeiluun ja tutkimiseen taiteen keinoin.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Media meidän perheessä -esite auttaa vanhempia pohtimaan median roolia kodissa. Esite kannustaa havainnoimaan ja tarkastelemaan niin omaa kuin lasten mediankäyttöä ja sen vaikutuksia perheen elämään. Esite sisältää kysymyksiä pohdittavaksi sekä tietoa hyvinvoivasta mediankäytöstä.

Bee-Bot-sovellus on koodaustaitoja kehittävä sovellus lapsille. Sen avulla lapset pääsevät harjoittelemaan koodauksen alkeita ja loogista ajattelua ohjelmoimalla mehiläistä kulkemaan tiettyä reittiä pitkin. Sovellus löytyy App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista.

7.–9.-luokkalaisten ja toisen asteen opettajille

Medialukutaito-infograafissa selitetään yksinkertaisesti ja visuaalisesti medialukutaidon käsite ja tarjotaan vinkkejä mediataitojen treenaamiseen. Infograafin voi tulostaa A3-kokoisena julisteena koulun, kirjaston, kodin tai nuorisotilan seinälle. Infograafi soveltuu erityisesti 15–19-vuotiaiden nuorten mediakasvatusmateriaaliksi. 

Miten meihin vaikutetaan? -oppituntimateriaali on suunnattu kriittisen medialukutaidon opetukseen yläkouluissa ja toisella asteella. Tuntisuunnitelmien tavoitteena on tukea nuorten monilukutaidon ja kriittisen medialukutaidon kehittymistä. Materiaali sisältää kuusi erilaista oppituntia, joissa käsitellään mediavaikuttamista ja niiden tekniikoita ja tunnistamista, sisältöjen levittämisen vastuita ja valintoja, vihapuhetta ja populismia sekä mainontaa ja mielipidevaikuttamista. Tutustu myös ruotsinkieliseen Hur påverkas vi? -materiaaliin.

Sosiaalinen media vaikuttamisen välineenä -työpajassa 13–15-vuotiaat nuoret pääsevät tutustumaan vaikuttamiseen sosiaalisen median kautta. Vaikuttamista harjoitellaan suunnittelemalla oma sosiaalisen median kampanja ja luomalla julkaisu Instagramiin. Noin 2,5 tuntia kestävän työpajan voi toteuttaa sekä lähi- että etätapaamisena. Tavoitteena työpajassa on oppia tunnistamaan ja kehittää sosiaalisen median vaikutuskeinoja sekä suunnitella oma somekampanja. 

10 tapaa vaikuttaa median välityksellä -opas tarjoaa käytännön vinkkejä median hyödyntämiseen vaikuttamisen välineenä. Yläkouluihin ja toisella asteelle suunnatussa oppaassa on konkreettisia vinkkejä esimerkiksi kyselyihin osallistumisesta, mielipidekirjoittamisesta, osallisuuden lisäämisestä sosiaalisessa mediassa sekä tempauksien järjestämisestä.

Tarinoita solidaarisuudesta -videotrailerityöpaja on suunnattu 5.–9.-luokkalaisille sekä toiseen asteen opiskelijoille. Työpaja käsittää kolme 90-minuuttista kokonaisuutta, joissa osallistujat keskittyvät hyvän tekemiseen, tekevät videotrailerin omasta hyvästä teostaan, tutustuvat Nicaraguaan (kampanjaan alkuperäiskansojen maaoikeuksien puolustamisesta) ja analysoivat valokuvia. Työpajaa voidaan käyttää yhtenä kokonaisuutena tai hyödyntää yksittäisiä osioita materiaalista.

Materiaaleja kaikenikäisiä lapsia ja nuoria kohtaaville

Kelaamosta löytyy kootusti suomalaisten lasten ja nuorten tekemiä videoita ja elokuvia. Sivustolle voi lähettää oman elokuvansa tai osallistua sen kautta useisiin valtakunnallisiin elokuvakilpailuihin. Blogisivulta löytyy ajankohtaista tietoa nuorille suunnatuista tapahtumista ja näytöksistä sekä kouluasteiden mukaan luokiteltuja oppimateriaaleja elokuvineen.

Koululehtikone on maksuton verkkosovellus, joilla koululuokat voivat helposti suunnitella ja toteuttaa omia aikakauslehtiä aikuisen ohjauksessa. Koululehtikoneessa opettaja on päätoimittaja ja oppilaat lehden toimittajia ja kuvaajia. Aikakauslehden tekemisessä on useita erilaisia vaiheita, joista oppii monenlaisia taitoja. Valmiin lehden voi tulostaa tai julkaista verkkojulkaisuna. 

Sarjiskoneella kuka tahansa voi helposti luoda omia sarjakuvia digitaalisesti. Sarjiskone on suunniteltu työkaluksi oppimiseen, opettamiseen ja mediatuottamiseen. Kuvan ja tekstin yhdistelmä venyy moneen oppiaineeseen. Opettaja voi myös luoda oppilailleen palveluun yksityisen ryhmän, jossa voi helposti yhdessä tarkastella koko ryhmän sarjakuvia.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu. Palvelussa nuoret voivat helposti ja nopeasti tehdä ehdotuksia, osallistua sekä vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Omien ideoiden esittämistä varten palveluun täytyy kirjautua, mutta ideoita voi selata, kommentoida ja kannattaa ilman sisäänkirjautumista. Nuortenideat.fi on hyvä sivusto, kun nuori haluaa osallistua ja vaikuttaa sekä saada tietoa ajankohtaisista päätettävistä asioista. Sivustolla nuoret voivat myös vuorovaikuttaa, keskustella ja perustella mielipiteitään sekä harjoitella näitä taitoja turvallisessa mediaympäristössä.

Pelillinen Seiso sanojesi takana -oppimateriaali sisältää neljä erilaista peliä, joita voi hyödyntää mediakasvatuksessa tai pelikasvatuksessa. Pelien avulla tuetaan nuoria tunnistamaan osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia omassa arjessaan.

Aikuisille, ammattilaisille ja kasvattajille

Mitä nuorisotyöntekijän tulisi tietää saavutettavuudesta? -videolla käydään läpi vuonna 2019 voimaan tullutta digipalvelulakia. Lain tarkoituksena on antaa mahdollisimman monelle yhtäläiset oikeudet digitaalisten palveluiden käyttöön. Miten laki vaikuttaa nuorisotyöntekijän työhön ja mitä nuorisotyöntekijän pitäisi jatkossa tietää saavutettavuudesta? Videolla näet mitä vaatimuksia laki pitää sisällään ja mitä toimia se edellyttää.

Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2021 -selvitys on viides kuntien nuorisotyön digitalisaatiota ja digitaalista nuorisotyötä kartoittava selvitys. Kuntien digitalisaatiota lähestytään viiden eri teeman kautta; suhtautuminen digitalisaatioon, digitaalisuuden hyödyntäminen, digitaalinen osaaminen, digitalisaation haasteet ja mahdollisuudet sekä digitalisaation strateginen kehittäminen. Selvitystä voi käyttää oman mediakasvatustyön tukena tai nuorisotyötä kehittävänä aineistona.

Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa –oppaassa kuvataan eri digilaitteiden koulukäytön huomioon otettavia seikkoja. Oppaassa käsitellään niin itse laitteita kuin niissä olevia ohjelmistoja. Opas on laadittu perusopetukseen, mutta sitä voi hyödyntää myös toisella asteella. Oppaassa käsitellään mobiililaitteita ja niiden käyttöä juridisesta näkökulmasta, mutta siinä sivutaan myös esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa asiatonta käytöstä ja siihen puuttumista sekä tietoturva-asioita.

Monimuotoinen mediakasvatus -julkaisussa käsitellään monipuolisesti mediakasvatusta; mediakasvatusta nyt ja tulevaisuudessa, pelikasvatusta, varhaiskasvatuksen mediakasvatusta, nuorisotyöntekijän mediakasvatusta sekä aikuisten ja ikääntyneiden mediakasvatusta. Julkaisun tekijöinä on joukko eri alojen asiantuntijoita ja sitä voi käyttää oman mediakasvatustyön pohjana tai apuna osaamisen kehittämisessä.

Mitä ovat mediataidot? Mediataitopiirakka havainnollistaa aikuisten tarvitsemia mediataitoja ja toimii esimerkiksi kasvatuksessa tai opetuksessa työkaluna. Mediataitopiirakkaa voi käyttää muistin tukena samaan tapaan kuin lautasmallia, jotta käyttäjä osaisi hyödyntää jokaista eri mediataitoa sopivasti eri elämän osa-alueilla. Mediataitopiirakan lisäksi löydät Eläkeliiton sivuilta eri mediataitojen kattavat kuvaukset jokaiseen eri mediataitoon.

Ikarajat.fi-sivustolla kerrotaan elokuvien, televisio-ohjelmien ja pelien ikärajaluokittelusta. Ikärajoja asetetaan, jotta lapset eivät altistuisi heille sopimattomalle mediasisällölle. Ikärajat eivät ole suosituksia eivätkä kerro mille ikäryhmälle ohjelma on suunnattu. Kuitenkin elokuvateattereissa ikärajasta voidaan joustaa kolme vuotta, mikäli lapsi on aikuisen seurassa. Ikärajojen yhteydessä olevat sisältösymbolit kertovat, mikä sisällössä on lapselle sopimatonta. 

3. Mediaympäristöissä toimiminen

Mediaympäristöissä toimimiseen kuuluu vuorovaikuttaminen ja kommunikointi mediassa sekä vastuullinen mediankäyttö. Tähän medialukutaitoon kuuluu kokemus omasta digihyvinvoinnista ja ymmärrys siitä, miten media vaikuttaa sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Mediaympäristöissä toimimisen taito auttaa huomioimaan turvallisuuden eri mediaympäristöissä.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisille, 1.–6.-luokkalaisten opettajille ja huoltajille

Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen -julkaisusta löytyy tietoa ja vinkkejä pienten lasten mediankäyttöön ja mediakasvatukseen. Julkaisu tarjoaa tietoa ja konkreettisia vinkkejä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen.

7.–9.-luokkalaisten ja toisen asteen opettajille

Mediataidot hyvinvoinnin tukena -kokonaisuus sisältää oppimateriaalieja toisen asteen opetukseen. Materiaalipaketti tarjoaa konkreettisia materiaali- ja työskentelyvinkkejä opiskelijoiden hyvinvointiosaamisen ja mediataitojen kehittymisen tueksi. Pakettiin sisältyy muun muassa videoita, infograafeja ja tehtäväideoita, joita voi käyttää erillisinä osina tai yhtenä isona kokonaisuutena. Materiaaleissa käsitellään esimerkiksi aivojen hyvinvointia ja digihyvinvointia, psyykkistä hyvinvointia media-arjessa sekä digitaalisia laitteita hyvinvoinnin ja oppimisen tukena.

Disinformaatio nuorten mediamaisemassa -oppimateriaalin avulla 13–17-vuotiaat pääsevät tutustumaan informaatiovaikuttamiseen sekä harhaanjohtamiseen median ilmiöinä. Tehtävien avulla nuoret pohtivat niiden vaikutuksia meihin yksilöllisellä sekä laajemmin yhteiskunnallisella tasolla ja tuottamaan työpajassa lyhyen videon aihepiiriin liittyen. Oppimateriaalin tavoitteena on vahvistaa nuorten kriittistä ajattelua ja kyseenalaistamisen taitoja, vahvistaa tietämystä erilaisista vaikuttamiskeinoista sekä lisätä tavoitteellista median tuottamista.

Mun keho, mun rajat – Tietoa alastonkuvien jakamisesta ja seksuaalissävytteisestä viestittelystä -opas on suunnattu 13–17-vuotiaille nuorille. Oppaassa on laajasti hyödyllistä tietoa esimerkiksi seksistä ja seksuaalisuudesta sosiaalisessa mediassa, alastonkuvien jakamisesta, seksuaalisävyitteisestä viestittelystä ja groomingista. Opas on hyödyllinen niin opetuksessa, nuorisotyössä kuin kotien media- ja seksuaalikasvatuksessa.

Materiaaleja kaikenikäisiä lapsia ja nuoria kohtaaville

Polkuja medialukutaitoon -oppaat tarjoavat ajankohtaista ja avointa tukimateriaalia eri ikäisten lasten ja nuorten mediakasvatukseen. Oppaat tukevat opettajia ja ammattikasvattajia yhdenvertaisessa mediakasvatuksessa varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Oppaissa huomioidaan ikäryhmien pedagogiset piirteet, ja ne käsittelevät uusia medialukutaitoja monipuolisesti ja kattavasti. Maksuttomat oppaat tukevat opetussuunnitelman toteutumista.

Unelmien some: Mitä nuoret toivovat tulevaisuuden sosiaaliselta medialta -selvitys valottaa, millainen on tulevaisuuden some nuorten unelmissa. Nuorten unelmien some perustuu pehmeille arvoille ja keskinäiselle kunnioitukselle. Kattava ja visuaalinen selvitys kokoaa kiinnostavasti nuorten vastauksia. Lopusta löytyy myös suosituksia unelmien somen saavuttamiseen. 

Mediaseksin lukutaitoa nuorille – Opas seksipositiiviseen mediakasvatukseen tarjoaa eväitä nuorten kanssa työskenteleville aikuisille seksipositiiviseen ja nuorten kasvua tukevaan median seksisisältöjä käsittelevään mediakasvatukseen. Oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa erilaisista median seksisisällöistä, kuten pornosta ja somen sisällöistä. Opas sisältää myös vastauksia mediakasvattajia huolettaviin kysymyksiin sekä konkreettisia vinkkejä ja toiminnallisia tehtäviä.

Vuodesta 2004 toimineessa Netarissa nuoret pääsevät juttelemaan eri somealustooilla muiden nuorten kanssa tai keskustelemaan aikuisten, kuten tukihenkilöiden, ammattilaisten tai netarikummien kanssa. Kaikki aikuiset sivustolla ovat rikostaustoiltaan tarkistettuja, turvallisia ja koulutettuja aikuisia. Sivustolla nuoret voivat myös hakea pitkäaikaista keskustelutukea.

Valtakunnallisessa Sekasin-chatissa nuori tulee kuulluksi ja kohdatuksi. 12–29-vuotiaille nuorille suunnatussa chatissa nuori voi luottamuksellisesti jutella huolista tai askarruttavista asioista koulutetun aikuisen kanssa. Chat on auki vuoden jokaisena päivänä, ja yhdelle keskustelulle on aikaa n. 45 minuuttia. 

Miten käsitellä somehaasteita nuorten kanssa? -vinkkikooste tarjoaa nuorisotyöntekijöille tukea somehaasteista keskustelemiseen nuorten kanssa. Nuorten kanssa kannattaa pohtia niin kotona kuin nuorisotyössä ja kouluissa somehaasteiden turvallisuutta ja niiden hyvinvointia vahvistavaa vaikutusta. Nuorten kanssa voi myös kokeilla omien haastevideoiden kuvaamista.

Digitaalinen hyvinvointi usein kysytyt kysymykset -kooste sisältää mediakasvattajia, vanhempia ja muita aikuisia askaruttavia kysymyksiä ja vastauksia liittyen nuorten mediankäyttöön sekä digiarkeen ja digihyvinvointiin. Koosteesta löytyy myös tietoa ikärajoista, nettiturvallisuudesta sekä kiusaamisesta.

Aikuisille, ammattilaisille ja kasvattajille

Digivoimaa-verkkokurssit ovat nuorisoalan ammattilaisille suunnattu kokonaisuus, joka tarjoaa tietoa nuorten digitaalisen arjen erityiskysymyksistä sekä vahvistaa osaamista nuorten digihyvinvoinnin ja monipuolisten mediataitojen tukemiseksi. Verkkokurssikokonaisuuteen kuuluu kolme osaa: fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi digitaalisessa arjessa, sosiaalinen hyvinvointi digitaalisessa arjessa sekä kriittinen medialukutaito digitaalisessa arjessa. Kurssikokonaisuus sisältää runsaasti tietoa mediakulttuurista ja sen yhteyksistä hyvinvointiin, konkreettisia materiaaleja toimintaan, toimintamalleja mediakasvatuksen tueksi sekä roimasti uusia ideoita ja näkökulmia. Maksuttomien verkkokurssien suorittaminen vaatii kirjautumisen Teachable-alustalle.

Muiden mediasta meidän mediaksi – Kulttuurisensitiivisen mediakasvatuksen oppaassa esitellään kulttuurisensitiivisiä mediakasvatuksen menetelmiä, joita nuorisotyöntekijät voivat käyttää nuorten kanssa toimiessa. Oppaan menetelmät on kehitetty maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisille nuorille suunnatuissa mediatyöpajoissa yhdessä eri media-alojen mentoreiden kanssa. Materiaali tukee mediakasvatusta ja kulttuurisensitiivistä työotetta. 

Media Coach -materiaalit käsittelevät kolmea eri teemaa: mediakasvatuksen perusteita, muuttuvia teknologioita ja digihyvinvointia. Näihin eri teemoihin pureudutaan infograafeissa, syventävissä näkökulma-artikkeleissa sekä tehtävävinkeissä. 

Juristipodin Sananvapaus somessa -jaksossa keskustellaan sananvapauden toteutumisesta ja rajoista 2020-luvun sosiaalisessa mediassa. Podcastin vieraana on Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari.

Videoita mediakasvatukseen -kooste sisältää asiantuntijavideoita eri kohderyhmien ja eri-ikäisten lasten ja nuorten mediakasvatuksen tueksi. Videoilla käsitellään muun muassa netissä tapahtuvaa seksuaalista häirintää ja groomingia, pelaamista, nettikiusaamista, vanhemman roolia mediakasvattajana ja digihyvinvointia. 

Vinkkejä nuorten kanssa toimimiseen verkossa -koosteesta suunnitelmallisesta toiminnasta digitaalisissa ympäristöissä nuorten kanssa sekä tietoa nuorisotyöhön soveltuvista somepalveluista. Sivulle on koottu myös vinkkejä, miten kehittää digitaalisen nuorisotyön osaamista.

Discord nuorisotyön välineenä -julkaisu esittelee maksutonta viestintäpalvelu Discordia, joka toimii useilla eri alustoilla ja on ladattavissa niin puhelimelle kuin tietokoneelle. Aiemmin Discord tunnettiin lähinnä pelaajien keskuudessa, mutta nykyään sitä käytetään laajasti myös nuorisotyössä. Julkaisu esittelee Discordin mahdollisuuksia visuaalisesti, opastaa sen käyttöön ja tarjoaa nuorisotyöntekijöille sekä muille asiasta kiinnostuneille laajasti tietoa Discordin käytöstä. 

Tytöt ja teknologia -kooste esittelee tyttöjen asemaa teknologian käyttäjinä. Maailmanlaajuisesti tytöillä ja naisilla on heikommat mahdollisuudet käyttää internetiä ja teknologiaa kuin pojilla ja miehillä. Sivulla esitellään myös toimia teknologian tasa-arvon edistämiseksi.

Digiprofiilitestillä voit selvittää oman digiprofiilisi ja testata, millainen digityyppi olet. Testi tarjoaa myös hyödyllisiä vinkkejä ja vastauksia hankaliin kysymyksiin. Voit käyttää testiä joko oman osaamisesi syventämiseen tai mediakasvatuksen välineenä.

Materiaalikoosteen tuottaja: Mediakasvatusseura / Nella Torniainen

Julkaisuvuosi: 2022

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi