Miten meihin vaikutetaan?

Oppitunti 6: Kriittinen medialukutaito

Oppimateriaali

Tunnilla harjoitellaan kriittistä medialukutaitoa. Mediasisältöjen kriittistä analyysia harjoitellaan sekä muiden tuottamien (mediavaikuttamisen muodot) että itse tuotettujen mediasisältöjen osalta. Samalla harjoitellaan vertaispalautteen avulla tunnistamaan omia vahvuuksia sekä kiinnittämään huomiota sellaisiin taitoihin, joita voisi vielä kehittää.

Tuntisuunnitelman sisältö

Tuottaja:

Mediakasvatusseura ry. / Katri Schroderus

Julkaisuvuosi:

2019

Lisätietoja:

Tutustu myös muihin Miten meihin vaikutetaan -tuntisuunnitelmiin

A. Orientaatio

Tuota ja tulkitse

Keskusteluharjoitus, koko ryhmä:

Tutustukaa Tuota ja tulkitse -materiaaliin ja silmäilkää kysymykset.

 • Mitä kysymyksillä tavoitellaan?
 • Miten selittäisit näiden kysymysten tarpeellisuuden?
 • Miten selittäisit jonkin avainkysymyksistä itseäsi reilusti nuoremmille tai vanhemmille ihmisille? Miten selitystavat eroavat toisistaan?

Oheismateriaali:

B. Aktiviteetti

Minun kuplani

Yksilöharjoitus:

Millaisista elementeistä oma informaatiokuplani voisi muodostua? Ohjaa oppilaita toteuttamaan vapaavalintaisin keinoin kertomus, pohtiva teksti tai teos omasta informaatiokuplastaan.

 • Oma media-arki

  Kirjaa ylös, miten hahmotat arjen mediamaisemaasi.

  • Minkälaiset aihepiirit kiinnostavat sinua?
  • Millaisia asioita pidät arvossa, mitä et?
  • Mitkä ovat keskeiset tiedonlähteesi?
 • Kokeile uutta!

  Listatkaa lisäksi sellaisia aihepiirejä tai tiedonlähteitä, jotka eivät kiinnosta lainkaan, mutta joka ehkä saattaisivat olla tutustumisen arvoisia. Valitkaa sen jälkeen jokin teitä yleensä hyvin vähän kiinnostava mediasisältö, johon tutustutte tarkemmin.

 • Pohdinta

  Pohtikaa lopuksi:

  • Mitä opitte aihepiiristä?
  • Millaiselta oma kupla näyttää tällä hetkellä?
  • Millaista voisi olla oman kuplan ulkopuolella?
  • Miten oman kuplan rajoja voisi venyttää?

C. Aktiviteetti

Omien mediasisältöjen puntarointi ja vertaispalaute

Pariharjoitus

Käykää ensin koko luokan kanssa läpi Miten tuotat? -kysymykset (Tuota ja tulkitse).

Jaa ryhmä pareihin. Oppilaat valitsevat analysoitavaksi jonkin itse tuottamansa (joko julkisen tai pienelle ryhmälle jaetun) mediasisällön. Valintaperusteena voi olla pelkästään merkityksellisyys itselle. Muistuta oppilaita, että omat havainnot pitäisi voida jakaa ainakin parille.

Sisältöjä voi esimerkiksi selata omien somekanavien historiasta: voi myös muistella tilannetta, jolloin on ollut vuorovaikutustilanteessa (esim. verkkopelissä) tai tehnyt vaikkapa koulussa jonkin projektin/esityksen.

 • Parit kysyvät toisiltaan Miten tuotat? -kysymykset
 • Jos se olisi mahdollista, miten muuttaisit sisältöä tai viestiä nyt? Miksi?

Parit antavat toisilleen vertaispalautetta:

 • kolme kannustavaa kommenttia sisällön vahvuuksista
 • yksi kehittämiskohde, jolla viestintää/vuorovaikutusta voisi vielä kehittää

Palautteen palaute:

Antakaa palautetta siitä, miten pari onnistui palautteen antamisessa.

D. Case

Mitä mieltä olet ruutuajasta?

Ruudun ääressä voidaan esimerkiksi pelata, blogata, vlogata, ottaa valokuvia, lukea ja kirjoittaa kirjoja sekä pitää yllä kaverisuhteita. Mediassa on aika ajoin keskustelua siitä, mikä olisi sopiva minuutti- tai tuntimäärä ruutuaikaa lapsille ja nuorille. Useat mediakasvatuksen asiantuntijat pitävät tarkan aikamäärän sijaan tärkeämpänä sitä, mihin ruutua käytetään, millaisten sisältöjen parissa vietetään aikaa ja millainen on lapsen ja nuoren kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Opettaja voi valita alla olevista tehtävistä yhden tai antaa oppilaiden valita:

Kirjoita lyhyt kantaaottava teksti someen

Laadi kuvitteellinen postaus johonkin someympäristöön julkaistavaksi. Postausta ei välttämättä tarvitse julkaista tunnilla, ensisijaisena tavoitteena on kantaaottavan tekstin tuottaminen, oman mielipiteen perusteleminen ja oman tuotoksen arvioiminen.

 • Kerro postauksessa (esim. Facebook-postaus, twiitti), miten mielestäsi ruutuaikaan pitäisi suhtautua?
 • Missä iässä lapsi tai nuori olisi mielestäsi valmis päättämään itsenäisesti, miten käyttää älypuhelinta?
 • Mikä on tärkeämpää: aika vai sisältö?
 • Voit käyttää apuna Miten tuotat? -kysymyksiä

Näin älypuhelinta pitäisi käyttää oikein

Tehkää omalle luokallenne hyvän mediakäytön ohjeet vapaavalintaisessa muodossa.

 • Millaisia asioita mielestänne pitäisi arjessa ottaa huomioon älypuhelimen käytössä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta?
 • Mitä pitäisi ottaa huomioon, kun tuottaa, julkaisee tai jakaa omia mediasisältöjä?

Ovatko älypuhelimet tulevaisuudessa antiikkia?

Media läpäisee arkemme jo nyt. Miten se voisi toimia silloin, kun te olette 35-vuotiaita?

Visioikaa tulevaisuuden yhteiskuntaa: miten tulevaisuudessa suhtauduttaisiin ruutuaika-käsitteeseen? Tehkää pohdinnoistanne vaikkapa kuvitteellinen infograafi.

Esimerkki:

”Ruutuaika / media-arki tällä hetkellä ja vuonna 2050.”

E. Purku

Purkukeskustelu ja itsearviointi

Keskusteluharjoitus, koko ryhmä:

Pohtikaa yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi mediakriittisyyden ja medialukutaidon vahvistaminen on tärkeää?
 • Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin seurauksia voi olla sillä, jos mediasisältöjä ei tarkastele kriittisesti?
 • Entä mitä mahdollisuuksia tarjoaa se, että opimme käsittelemään kriittisesti lukemaamme, katsomaamme, kuulemaamme, kokemaamme ja tuottamaamme?

Arvioikaa omaa oppimistanne ja keskustelkaa yhdessä:

 • Miten arvioisitte omia kriittisen medialukutaitojen kehittymistä tunnin/tuntien mittaan?