Hur påverkas vi?

Lektion 4: Kritiska medie- och informationskunnigheter

Läromaterial

Under denna lektion övar eleverna på att kritiskt analysera olika medieinnehåll, både genom att skapa eget innehåll och genom att analysera innehåll producerat av andra. Eleverna lär sig även att känna igen sina egna styrkor och att utveckla nya färdigheter via självbedömning och feedback.

Lektionsplanens innehåll

Producent:

Sällskapet för mediefostran rf. / Katri Schroderus

Publikationsår:

2019

För mer information:

Bekanta dig även med de andra Hur påverkas vi? -lektionsplanerna

A. Introduktion:

Tolka och producera

Diskussion, hela gruppen:

Bekanta er med läromaterialet ”Tolka och producera”. Hurdana frågor ställs det?

 • Varför är just dessa slags frågor viktiga?
 • Hur skulle du ställa frågorna till någon som är betydligt yngre/äldre än du? Ser frågan olika ut mellan olika åldrar?

B. Uppgift:

Min informationsbubbla

Individuell uppgift:

Vad består min informations- eller filterbubbla av? Handled eleverna i att med egna ord och på valfritt sätt formulera en reflekterande text, en berättelse eller ett verk om sin egen informationsbubbla.

 • Din vardag i medievärlden

  Skriv ner hur din vardag i medievärlden ser ut.

  • Vad intresserar dig?
  • Vad värdesätter du, vad inte?
  • Vilka är dina främsta källor för information?
 • Prova nytt!

  Be eleverna göra en lista på sådana saker som intresserar dem minst, men som kunde vara värda att bekanta sig med. Välj ett sådant medieinnehåll eller tema och bekanta er djupare med det.

 • OTSIKKO

  Till slut: reflektera kring vad ni lärde er.

  • Vad lärde ni er om er egen informationsbubbla, hur ser den ut?
  • Vad finns utanför bubblan och vad kan man göra för att expandera den?

C. Uppgift:

Mitt medieinnehåll

Parövning

Börja med att gå igenom frågorna i Producera-delen av läromaterialet med hela klassen.

Dela in eleverna i par, eller i grupper på högst tre personer (uppgiften kan alternativt utföras som självständigt arbete).

Eleverna väljer något medieinnehåll de själv producerat som de analyserar. Det kan till exempel vara ett inlägg som de delat på sociala medier, en situation (t.ex. i onlinespel) var de varit i växelverkan med andra eller något material de producerat för ett skolarbete.

Det kan vara bra att påminna eleverna om att innehållet ska kunna delas åtminstone med sitt par eller inom gruppen.

 • Låt paren eller grupperna ställa frågorna från läromaterialet åt varandra.
 • Om det vore möjligt skulle du vilja ändra på innehållet nu? Varför?

Deltagarna får sedan ge:

 • tre (3) uppmuntrande kommentarer om det producerade innehållet till varandra
 • samt en (1) kommentar om vad som kunde utvecklas

Feedback

Hur lyckades eleverna med att ge feedback åt varandra? Hur kändes det att ge och få feedback?

D. Case Uppgift:

Vad tycker ni om begreppet skärmtid?

Nyhetsmedierna rapporterar om hur den allmänna debatten delar åsikter om vare sig man ska begränsa antalet timmar barn och unga tillbringar på nätet eller inte. Ändå anser en stor del av yrkeskunniga inom mediefostran att det finns andra saker som är viktigare att diskutera än att stirra sig blind på timmar eller minuter, som ändå inte passar alla, eftersom varje individ använder medier på olika sätt och olika mycket. Enligt dem är det mer väsentligt vad barn och unga gör på nätet, inte hur länge.

Läraren kan dela ut uppgifter och välja bland de olika alternativen, eller låta eleverna välja rubrik själva.

Alt. 1: Ta ställning!

Skriv en kort opinionstext på sociala medier (ett Facebookinlägg, en tweet etc.) i vilken du ger anvisningar om hur man ska förhålla sig till begreppet skärmtid. Inlägget behöver inte nödvändigtvis delas offentligt. Det viktiga är att producera en ställningstagande text, och att kunna argumentera för sina tankar och att kunna bedöma sitt eget material.

 • Vad är viktigare; tid eller innehåll?
 • I vilken ålder är barn eller unga tillräckligt mogna för att ta ansvar över sitt smarttelefonanvändande?
 • Ta stöd av Producera-delen i läromaterialet.

Alt. 2: Så här använder du din smarttelefon på rätt sätt

Skapa en guide för smarttelefonanvändande för resten av klassen, t.ex. i form av en top 10-lista (valfritt medieformat).

 • Vad ska man tänka på för att må bra när man använder sin smarttelefon i er ålder?
 • Vad ska man tänka på när man delar egna och andras inlägg?

Alt. 3: Hur ser teknologin ut när jag är 35 år gammal?

 • Har smarttelfonerna blivit antika? Visionera i hur framtidens samhälle ser ut. Hur tänker man kring skärmtid i framtiden?

Till exempel:

Resultatet kan t.ex. presenteras i form av infografik; ”Medievardagen år 2018 fram till år—”.

E. Avslutande diskussion

Avslutande diskussion och självutvärdering

Diskussion, hela gruppen:

Fundera tillsammans på följande frågor:

 • Varför är förstärkande av mediekompetens och kritiskt tänkande viktigt?
 • Hurdana följder kan ett icke-kritiskt tänkande av olika medieinnehåll ha? Fundera både kort- och långsiktigt!
 • Hurdana möjligheter skapar det kritiska tänkandet?

Fundera kring den egna medierelationen i förhållandet till det ni lärt er:

 • Hur har ert kritiska mediekunnande utvecklats under lektionen/lektionerna?