Miten meihin vaikutetaan?

Oppitunti 2: Mediavaikuttamisen tekniikat ja niiden tunnistaminen

Oppimateriaali

Mediaviestien analysoiminen edellyttää kriittistä ajattelua, joka erilaisten mediavaikuttamistekniikoiden avulla pyritään ohittamaan. Ensimmäinen askel mediasisältöjen kriittiseen analysoimiseen on mediavaikuttamisen tekniikoiden tunnistaminen.

Tämän oppitunnin tavoitteena on harjoitella medialukutaitoa ja oppia tunnistamaan neljä erilaista mediavaikuttamisen tekniikkaa:

 1. voimakkaiden tunteiden herättäminen
 2. tiedon vääristely ja yksinkertaistaminen
 3. vastaaminen kohdeyleisön tarpeisiin ja arvoihin
 4. vastustajia kohtaan hyökkääminen

Tekniikoita suhteutetaan oppitunnilla 1 käsiteltyihin mediavaikuttamisen strategioihin.

Tuntisuunnitelman sisältö

Tuottaja:

Mediakasvatusseura ry. / Katri Schroderus

Julkaisuvuosi:

2019

Lisätietoja:

Tuntisuunnitelma on osa Miten meihin vaikutetaan? -materiaalikokonaisuutta.

A. Orientaatio:

Tunnin aihe ja oppimistavoitteet

Keskusteluharjoitus, koko ryhmä:

Esittele oppilaille Neljä mediavaikuttamisen tekniikkaa -oheismateriaalin avulla mediavaikuttamisen neljä keinoa.

 • Millaisissa tilanteissa ja mediaympäristöissä (esimerkiksi sosiaalisessa mediassa) oppilaat ovat törmänneet kyseisiin vaikuttamiskeinoihin?
 • Miten ne vaihtelevat eri ympäristöissä/medioissa?
 • Oletteko tehneet havaintoja siitä, milloin vaikuttamisyrityksiä on helpompi tai vaikeampi tunnistaa?

Oppimistavoitteet:

Pohtikaa edellisellä tunnilla aseteltuja medialukutaidon oppimistavoitteita. Millaisia tietoja ja taitoja tarvitaan mediavaikuttamisen
tekniikoiden tunnistamiseen? Asettakaa oppitunnin tavoitteet.

B. Aktiviteetti:

Mediavaikuttamisen tekniikat – arvioi ja vertaile

Keskusteluharjoitus, koko ryhmä:

Käykää läpi mediavaikuttamisen tekniikoita ja keskustelkaa koko ryhmän kanssa seuraavien kysymysten avulla:

 • Mikä tekniikoista on mielestänne mahdollisesti kaikkein tehokkain? Entä kaikkein harmittomin tai vaarallisin? Miksi? Pyydä oppilaita perustelemaan mielipiteensä.
 • Tunnilla on käsitelty pääosin neutraaleja tai haitallisia mediavaikuttamisen ilmenemismuotoja. Voidaanko näitä tekniikoita käyttää ajamaan joitain hyödyllisiä tai positiivisia tarkoitusperiä – miten?

C. Aktiviteetti:

Keinot käytössä: YleX Etusivun vihapuheviikko

Pienryhmäharjoitus

Oppilaat jakautuvat  2–3 hengen pienryhmiin. Oppilaat pyrkivät tunnistamaan ja nimeämään erilaisia mediavaikuttamisen tekniikoita YleX Etusivun vihapuheviikon videoista.

YleX Vihapuheviikon videot:

 • Mitä ilmiötä (ja mediavaikuttamisen muotoa) videoilla pyritään kuvaamaan?
 • Mistä voitte päätellä sen?
 • Mitä genreä videot edustavat?
 • Mitä mediavaikuttamisen tekniikoita tunnistatte?
 • Onko videoissa jotain tuttua? Millaisia fraaseja, sanoja tai muita ilmaisuja tunnistatte?

D. Tunnista vaikuttaminen:

Kysymyspatteristo

Millaiset asiat auttavat tunnistamaan tunnilla käsiteltyjä vaikuttamistekniikoita omassa media-arjessani?

 • KYSYMYSLISTA

  Tehkää yhdessä kysymyslista, jonka avulla voisi helpommin tunnistaa tekniikoita ja tilanteita, joissa vastaanottajiin yritetään vaikuttaa eri mediaympäristöissä ja vuorovaikutustilanteissa. Kirjatkaa listanne ylös ja jakakaa kokemuksianne luokassa.