3 kysymystä: Nuorten pelaaminen -verkkosivustolla käsitellään ajankohtaisia digi- ja rahapelaamisen kasvatuskysymyksiä

24.10.2023

Kolme kysymystä on juttusarja, jossa esitellään ajankohtaisia mediakasvatuksen tutkimuksia, ilmiöitä ja projekteja. Tässä jutussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suunnittelija Niko Nesterinen esittelee Nuorten pelaaminen -verkkosivustoa, joka käsittelee lasten ja nuorten digi- ja rahapelaamista, pelihaittoja sekä niihin liittyviä kasvatuskysymyksiä.

1. Mikä on nuorten raha- ja digipelaamisen aineisto ja miksi sitä tarvitaan?

Nuorten raha- ja digipelaamista käsittelevä verkkosivuaineisto on uudistettu ja päivitetty vuonna 2016 julkaistun Nuoret pelissä -julkaisun pohjalta. Raha- ja digipelaaminen ovat nopeasti kehittyviä ja uusia muotoja ottavia ilmiöitä, joiden ymmärtämisessä ajantasainen tieto itse ilmiöistä ja niihin liittyvien haittojen ehkäisystä on keskeistä. Päivitetty Nuorten pelaaminen-sivusto tarjoaa nuoria kohtaaville ammattilaisille ajantasaisia eväitä raha- ja digipelaamisen käsittelyyn nuorten kanssa sekä raha- ja digipelihaittojen ehkäisyyn. Sivusto tarjoaa myös tietoa haitallisen raha- ja digipelaamisen tunnistamisen ja puheeksioton tueksi.

Laajassa asiantuntijayhteistyössä laaditussa aineistossa avataan nuorten ajantasaisia digi- ja rahapelaamisen liittyviä piirteitä, kuinka suomalaiset nuoret tällä hetkellä pelaavat, minkälaisia ilmiöitä pelaamisen yhteyteen keskittyy sekä kuinka ammattilaisten olisi hyvä käsitellä pelaamista nuorten kanssa. Digipelaamista ja rahapelaamista käsitellään aineistossa omina kokonaisuuksinaan, minkä lisäksi aineistossa perehdytään raha- ja digipelaamisen rajapintojen hälvenemiseen sekä pelikasvatukseen ja rahapelihaittojen ehkäisyyn ehkäisevässä päihdetyössä.

Pelaamisen kulttuuri moninaisine yhä uusiutuvine pelialustoineen ja peleineen voi vaikuttaa nuoria kohtaavien aikuisten perspektiivistä vaikeasti ymmärrettävältä. Sivuston avulla on tarkoitus hälventää pelaamiseen liittyvää epätietoisuutta ja rohkaista keskusteluun lasten ja nuorten kanssa pelaamisesta. Keskeisenä ajatuksena on, että ei tarvitse olla pelikulttuurin huippuasiantuntija voidakseen tukea nuoren hyvinvointia, ehkäistä rahapelaamisen aloittamista sekä ehkäistä raha- ja digipelaamisesta aiheutuvia haittoja.

2. Minkälaisiin uusiin ilmiöihin lasten ja nuorten raha- ja digipelaamisen parissa olisi syytä kiinnittää huomioita?

Nuorten pelaamisen -sivuston keskeinen näkökulma on raha- ja digipelaamisen muuttuva luonne. Koko ajan suosiotaan kasvattava digipelaaminen on viime vuosien aikana kehittynyt suuntaan, jossa pelaamisen ja itse pelien lisäksi näiden ympärillä oleva pelikulttuuri on yhä monimuotoisempaa ja kokonaisvaltaisempaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että pelaaminen kytkeytyy yhä tiiviimmin monenlaisiin sosiaalisen kanssakäymisen muotoihin. Pelaamista muun muassa katsotaan ja siitä keskustellaan erilaisilla sosiaalisen median alustoilla, pelaamisessa kilpaillaan ammattilaistasolta harrastajatasolle sekä sen ympärille rakennetaan esimerkiksi erilaisia tapahtumia. Tutkimusten mukaan pelillistyminen yleistyy myös muilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Raha- ja digipelaaminen ovat perinteisesti erotettu toisistaan sen perusteella, onko pelissä mahdollisuus voittaa tai hävitä rahaa. Viime vuosien aikana pelien suunnittelussa raha- ja digipelien väliset rajat ovat kuitenkin hämärtyneet ja pelejä ei ole enää yhtä helppoa luokitella yksinomaan raha- tai digipeleiksi. Rahapelit ovat siirtyneet yhä enemmän verkossa pelattaviksi ja niihin on lisätty digipelejä muistuttavia ominaisuuksia. Samalla rahapelimäisiä ominaisuuksia, kuten loot boxit tai skin betting, on alettu sisällyttää digipelien yhteyteen. Raha- ja digipelien uudenlaiset muodot ovat tulleet osaksi aktiivista ja sosiaalista pelikulttuuria.

Yhteen kietoutuvassa raha- ja digipelaamisessa pelikulttuurin, mainonnan ja pelaajan sosiaalisen ympäristön välinen suhde on merkittävä. Nuorten pelaamisen sivustokokonaisuus tarjoaa tietoa tämän kokonaisuuden ymmärtämisen sekä sen käsittelyn tueksi.

3. Nosta esiin aineiston kolme tärkeintä asiaa, jotka jokaisen nuorten kanssa työskentelevän olisi tärkeä tietää nuorten raha- ja digipelaamisesta?

Nuorten raha- ja digipelaamisen parissa keskeistä olisi pystyä erottamaan digipelaaminen ilmiönä, digipelaamisen hyödyt ja haitat, sekä ongelmallinen digipelaaminen toisistaan. Digipelaaminen voi olla lapselle tai nuorelle tärkeä harrastus, sosiaalisen kanssakäymisen muoto sekä tapa ilmaista itseään ja tämän kautta hyvinvointia tukevaa tekemistä. On keskeistä erottaa digipelaamisesta aiheutuvat arkiset, lyhytaikaiset ja helposti korjattavissa olevat haitat ja varsinainen ongelmallinen digipelaaminen. Ongelmasta on kyse silloin, kun pelaamista on jatkuvasti vaikeaa kontrolloida. Liiallinen digipelaaminen ei välttämättä ole nuoren kokemien ongelmien juurisyy, vaan se voi olla yksi oire muiden nuoren pahoinvoinnista kertovien oireiden joukossa. Rahapelaamisen osalta arpajaislaki määrittelee, että rahapelaaminen on kielletty alle 18-vuotiailta eikä sen tulisi kuulua lapsuuden ja nuoruuden piiriin lainkaan.

Lähtökohtaisesti keskeisintä ei ole tiedätkö kaikkea lasten ja nuorten raha- ja digipelaamisesta. Riittää että olet aikuinen, joka on kiinnostunut lapsen ja nuoren asioista ja haluat oppia niistä lisää kysymällä ja asiaan tutustumalla. Jos pelaaminen tulee nuoren kanssa puheeksi, kysy ja kuuntele avoimesti, mitä nuori sanoo. Ole kiinnostunut kuulemaan, millaisia pelejä nuori pelaa ja mitkä asiat nuorta pelaamisessa kiinnostavat. Vuorovaikutteinen ja avoin lähestymistapa pelimaailman monesti paremmin tuntevan nuoren kanssa edistää tehokkaimmin yhteisen ymmärryksen muotoutumista.

Lasten ja nuorten pelikasvatuksessa olisi tärkeää pyrkiä vahvistamaan pelaamisen ja siihen liittyvien ilmiöiden ymmärrystä sekä tukea lasten ja nuorten kykyä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Huolehtimalla, että nuorella on pääosin hyvä ja turvallinen kasvuympäristö ja merkityksellisiä ihmissuhteita, voidaan parhaiten ennaltaehkäistä myös raha- ja digipelihaittoja.

Kysymyksiin vastasi Niko Nesterinen, joka työskententeli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) Nuorten pelaaminen verkkosivuston suunnittelijana. Aineiston on tuottanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n, Sosiaalipedagogiikan säätiön, Tampereen Yliopiston, Peluurin, Sovatek-Säätiön, Takuusäätiön ja Opetushallituksen kanssa.

Tutustu Nuorten pelaaminen -sivustoon THL:n verkkosivuilla

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi