3 kysymystä: All Youth -tutkimushanke etsii ratkaisuja nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistamiseen

31.10.2022

Kolme kysymystä on juttusarja, jossa esitellään ajankohtaisia mediakasvatuksen tutkimuksia, ilmiöitä ja projekteja. Tässä jutussa esitellään, minkälaisia ratkaisuja ALL YOUTH-tutkimushankeessa on löydetty yhteistyössä nuorten kanssa heidän aktiivisen kansalaisuuden vahvistamiseksi.  

1. Millaisia esteitä olette tunnistaneet nuorten aktiiviselle kansalaisuudelle?

Tutkimuksemme perusteella moni nuori kokee kiinnostuksen puutetta tai ei yksinkertaisesti halua osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yksi tunnistettuja osallistumisen esteitä on tiedon puute. Tähän voi liittyä epätietoisuutta siitä, miten ja missä voi osallistua, sekä epäilyksiä onko itsellä riittävästi tietoa, että voi keskustella käsiteltävästä aiheesta. Osallistumiselle on myös luotava turvallinen ympäristö, sillä moni nuori kokee ahdistavaksi kritiikin, konfliktitilanteet ja aggressiivisen keskustelutyylin, joka voi olla tuttua sosiaalisen median alustoilta. Esimerkiksi pelko leimatuksi tulemisesta voi olla esteenä osallistumiselle.

Muita nuorten mainitsemia esteitä ovat ajan puute, nuoren ikä ja kokemattomuus. Lisäksi useassa yhteydessä nuoret ovat nostaneet esille kuinka tärkeää on, että osallistumisella on aidosti merkitystä ja vaikutusta yhteiskuntaa. Aito mahdollisuus vaikuttaa on nuorille tärkeä motivaatiotekijä myös tulevan aktiivisuuden kannalta. Jos minua ei kuunnella tai kukaan ei vie asiaani eteenpäin, miksi osallistuisin toista kertaa?

2. Millaisia ratkaisuja olette kehittäneet nuorten kanssa heidän aktiivisen kansalaisuutensa vahvistamiseksi?

Olemme kehittäneet yhteistyössä nuorten, ministeriöiden sekä kansalaisjärjestöjen kanssa Digiraati-verkkopalvelua, jonka suunnittelun lähtökohtana oli tarjota nuorille matalan kynnyksen kanava yhteiskunnallisista asioista keskusteluun. Digiraati on keskustelualusta digitaalisten kansalaisraatien toteuttamiseen, joiden tuloksena on tyypillisesti loppulausuma, jonka raadin ylläpitäjä toimittaa eteenpäin asianomaisille tahoille. Verkkopalvelun prototyypin kehityksessä kuulimme yli viiden sadan nuoren palautetta ja kehitysehdotuksia palvelun kehittämiseksi. Tapasimme nuoria mm. kouluissa, nuorisopalvelujen tiloissa, järjestöjen tapahtumissa ja valmentavissa työpajoissa. Aktiivisia kumppaneita prototyypin testauksessa olivat useiden oppilaitosten lisäksi mm. Punaisen Ristin Nuorten turvatalot, Tampereen kaupungin nuorisopalvelut sekä ympäristö- ja oikeusministeriö. 

Digiraadin kehitystyössä korostui turvallisen keskusteluympäristön luominen, jota tukevat selkeät keskustelusäännöt, keskustelun edistäminen ohjaajan toimesta sekä mahdollisuus osallistua anonyymisti. Digiraati-alustan kehityksen myötä syntyi myös ainutlaatuinen yhteistyö kansalaisjärjestöjen ja ministeriöiden välillä, jolla pyritään jakamaan tietoa Digiraadista ja löytämään raateihin nuoria koskettavia aiheita. Digiraati on keväästä 2022 ollut osa oikeusministeriön tarjoamia demokratiapalveluita ja ALL-YOUTH hanke osallistuu sen jatkokehitykseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

3. Minkälaisiin asioihin tai teemoihin nuoret haluavat päästä vaikuttamaan?

Oleellinen osa Digiraadin toimintaa on selvittää nuoria lähellä olevien järjestötoimijoiden kanssa, millaisia aiheita nuoret haluavat nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Aikaisempien kansalaisraatien aiheet ovat liittyneet esimerkiksi turvallisuuteen, kriiseistä selviytymiseen, seksuaalisuuteen, itsenäistymiseen ja demokratiaan. ALL YOUTH-hankkeen aikana tekemässämme yhteistyössä nuoret ovat kertoneet, että heitä kiinnostavat heidän elämäänsä lähellä olevat teemat, mutta erityisesti ympäristö ja maapallon tulevaisuus ovat monelle tärkeitä aiheita. Ei kuitenkaan tule yleistää, että vain tietyt aiheet kiinnostavat nuoria, koska jokaisella nuorella voi olla omia mielenkiinnon kohteita, joista on myös tärkeä päästä keskustelemaan yhteiskunnallisella tasolla.

Tutkijatohtori ja yliopistolehtori Jari Varsaluoma.

Kysymyksiin vastasi Jari Varsaluoma, joka työskentelee tutkijatohtorina ja yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa, ihmiskeskeisen teknologian tutkimusryhmässä. Vuodesta 2018 alkaen Jari on toiminut projektipäällikkönä ALL-YOUTH tutkimushankkeen Kohti digitaalisia ratkaisuja -osatutkimuksessa, jonka tavoitteena on kehittää yhdessä nuorten kanssa nuorille suunnattuja innovatiivisia digitaalisia malleja ja palveluita, jotka edistävät nuorten aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskunnan hyvinvointia.

ALL-YOUTH on monitieteinen tutkimushanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen vuorovaikutteisen hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen ja biotalouden näkökulmista.

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi