3 kysymystä: Minna Koponen

10.12.2020

Kolme kysymystä on Mediakasvatusseuran juttusarja, jossa esitellään tuoreita ja kiinnostavia tutkimuksia, ilmiöitä ja projekteja. Tässä jutussa Minna Koponen esittelee kasvatustieteeseen kuuluvaa Kohti ylikulttuurista mediakasvatusta -väitöskirjaansa. 

1. Mitä tutkit väitöskirjassasi ja miksi?

Tutkimukseni käsittelee ylikulttuurista mediakasvatusta, joka yhdistää kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen ja medialukutaidon. Tavoitteeni on tehdä näkyväksi ja ohjata tunnistamaan yksilöiden erilaisia medioita ja niiden vaikutuksia arkeen, sekä ohjata arvioimaan ja tulkitsemaan vastaanotetun informaation merkityksiä yli kansallisten rajojen.

Tutkimukseeni osallistuneet edustivat 19 eri kansallisuutta korkeakoulukontekstissa ja nuorisotyön mediatyöpajoissa. He toivat mukanaan tutkimuskontekstiini omat yksilölliset elämismaailmansa suhteessa mediaan. Tutkimuksessani testattiin erilaisia mediapedagogisia ratkaisuja.  Kun aineisto kerättiin yksilöllisinä mediaelämäkertoina, valokuvatuotoksina tai yhteisöllisinä videouutisina, jokaisella osallistujalla oli mahdollisuus tuottaa ja tehdä näkyväksi omat yksilölliset mediasuhteensa ja niistä kumpuavat erilaiset ilmaisumuodot. Tulosten perusteella rakentui ylikulttuurisen mediapedagogiikan viitekehys, jolla on mahdollista tukea yksilöllistä osaamisen kehittymistä.

Ylikulttuurista mediaosaamista ja mediapedagogiikkaa on tarkasteltu vielä  korkeakoulutuksen kontekstissa niukasti. Kuitenkin mediapedagogiselle tiedolle, joka huomioi yksilön osaamispotentiaalin digitalisoituvassa ja kulttuurisesti moninaistuvassa sekä kansainvälistyvässä korkeakoulutuksessa, on tarvetta. Tämä kehitys edellyttää uudenlaisen osaamisen määrittämistä, jossa huomioi ei pelkästään kiinnity itse oppimiseen, vaan samalla erilaisiin osaamisen tulkintoihin ja arvioinnin menetelmiin, juuri yksilön näkökulmasta.

2. Nosta esiin kolme kiinnostavaa tutkimustulosta

Tulokset osoittavat, että korkeakoulukontekstissa:

  • mediaelämäkerrallisilla menetelmillä on mahdollista tehdä näkyväksi sekä erilaiset yksilölliset median käytänteet että yksilöllisistä lähtökohdista nouseva monimuotoisen osaamisen tulkinnat.
  • oppijalähtöiset mediapedagogiset ratkaisut auttavat sekä käsittellistämään ja reflektoimaan kriittisesti yksilön omaa suhdetta ylikulttuuriseen mediaan että tukevat yhteisten ylikulttuuristen tulkintojen syntymisessä.
  • ylikulttuurinen mediapedagogiikka mahdollistaa ylikulttuuristen rakenteiden tunnistamisen sekä niiden merkityksen yksilöiden mediaosaamisessa, mutta tämä edellyttää erityisesti ohjausosaamisen kehittämistä ja kehittymistä.

3. Miksi medialukutaitoa ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusta on tärkeää tarkastella yhdessä?

Yksilön rooli on muuttunut ennemmin mediankäyttäjästä tuottajaksi. Erilaisten elämänkokemusten taustalla olevien ilmaisumuotojen ymmärtäminen ja käsitteellistäminen edellyttävät tarkastelemaan myös online-elämää elettynä ja merkittävänä osana oppimista.

Mediassa jaettavan tiedon syvällisempi ymmärtäminen ja omien viestien ymmärrettäväksi tekeminen toisille mediankäyttäjille on erityisen tärkeää, erityisesti kun kysymys eroavaisuuksista tulee kriittisen tärkeäksi.  Tämä edellyttää yhtä aikaa ylikulttuurisen ymmärryksen ja mediavälitteisen vuorovaikutuksen yhdistämistä uudelaiseksi osaamiseksi, jossa yhdistyvät uuden teknologian edellyttämä osaaminen, medialukutaito ja yksilöllisten oppimisympäristöjen huomioinen.

Minna Koponen on kasvatustieteilijä ja väitteli Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Hän työskentelee parhaillaan Zürichin ammattikorkeakoulussa Innovatiivisen oppimisen ja opettamisen keskuksessa (ZID) ja ZHAW Digital -hankkeessa. Digitaalisissa oppimisympäristöissä tapahtuvan vuorovaikutuksen vastapainoksi hän hassuttelee lastenlastensa kanssa usein Facetimessa ja kävelee mahdollisimman paljon luonnossa.

Voit tutustua Koposen väitöskirjaan Tampereen yliopiston Trepossa.

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi