Digihyvinvoinnin jäljillä

Toisen asteen opettajien digihyvinvointitaitoja vahvistamassa

2020 – 2021

Lyhyesti

Digihyvinvoinnin jäljillä on toisen asteen opettajille suunnattu täydennyskoulutushanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa opettajien valmiuksia tukea opiskelijoiden hyvinvointiosaamista sekä monipuolisten mediataitojen kehittymistä. Hankkeessa tarjotaan tietoa ja konkreettisia työvälineitä, joiden avulla opettajat voivat

  • tunnistaa monipuolisesti median käytön ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä
  • tarkastella mediaympäristöjä nuorten osallisuuden ja oppimisen tukemisessa
  • ohjata opiskelijoita hyödyntämään digitaalisia ympäristöjä ja työvälineitä tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti.

Hankkeessa tuotetaan konkreettisia materiaali- ja työskentelyvinkkejä sisältävä Mediataidot hyvinvoinnin tukena -materiaalipaketti, joita opettajat ja muut kasvattajat voivat hyödyntää vapaasti. Materiaalipaketti koostuu neljästä osiosta:

  1. median käyttö ja aivojen hyvinvointi
  2. psyykkinen hyvinvointi media-arjessa
  3. digitaalinen media sosiaalisena ympäristönä
  4. digitaaliset laitteet oppimisen ja hyvinvoinnin tukena.

Osiot muodostavat kokonaisuuden, mutta materiaalit toimivat myös yksittäisinä. Materiaalipaketti tulee sisältämään mm. lyhyitä videoita, infograafeja ja tehtäväideoita. Sisältöjen suunnittelussa ja toteutuksessa on tehty yhteistyötä Mieli ry:n sekä useiden eri asiantuntijoiden kanssa. Materiaalipaketti julkaistaan Mediakasvatusseuran sivuilla avoimella lisenssillä syksyllä 2021.

Osana hanketta järjestettiin myös Mediataidot hyvinvoinnin tukena -koulutus, joka toteutettiin kolme kertaa kevään ja kesän 2021 aikana. Maksuton koulutus koostui webinaareista, joissa vierailevina luennoitsijoina olivat oman alansa erityisasiantuntijat, sekä soveltavista verkkotehtävistä. Koulutus tarjosi osallistujille ajankohtaista tietoa ja ideoita sekä valmiita materiaaleja ja työskentelyvinkkejä. Lisäksi osallistujat saivat mahdollisuuden jakaa ajatuksia ja kokemuksia kollegoiden kanssa ympäri Suomen.

Digihyvinvoinnin jäljillä -hanketta rahoittaa Opetushallitus (Opetustoimen- ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2020).

Yhteistyössä

Hankkeessa tuotettujen materiaalien ja koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut mukana useita asiantuntijoita:

Kimmo Alho, psykologian professori, Helsingin yliopisto

Katariina Salmela-Aro, kasvatustieteen professori ja psykologi, Helsingin yliopisto

Sirkku Kotilainen, mediakasvatuksen professori, Tampereen yliopisto

Päivi Häkkinen, kasvatustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Mieli ry

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Reetta Haverinen, reetta.haverinen[a]mediakasvatus.fi, +358 50 501 7330